نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از این آرا واجد اهمیت فراوان است.

تصور نمایید ملکی دارای رای تخریب ماده صد است و اعتراض مالک در دیوان نیز به نتیجه نرسیده است در این شرایط، صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار و صورت مجلس تفکیکی میسر نمی گردد و ممکن است زنجیره ای از دعاوی مخصوصاً بین خریداران واحدهای آپارتمانی احداثی پدیدار گردد.

بنابراین قاعدتاً نحوه تنظیم دادخواست اعتراض به آرای کمیسیون یاد شده در نتیجه رسیدگی، تعیین کننده است هر چند متاسفانه برخی قضات دیوان عدالت اداری، فاقد انعطاف و دقت نظر کافی هستند و فارغ از اینکه ادله ای در جهت اثبات بی اساس بودن مفاد رای کمیسیون ارائه شده باشد یا خیر؛ با درج عباراتی کلی و بدون ورود خاص به جزییات ادله ابرازی شاکی یا وکیل او، مبادرت به رد شکایت می نمایند.

در زیر نمونه ای از آرای صادره مبنی بر نقض تصمیم کمیسیون ماده صد که از قضا در اجرای ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است درج می گردد.

نمونه دادنامه مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شماره دادنامه : 140331390000000879

تاريخ تنظيم : 1403.1.5

مرجع رسیدگی: شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390001528964 مورخ 1402.6.18شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه: … فرزند … با وکالت آقای مسعود فريدنی

تجدید نظرخوانده: شهرداری همدان

تجدید نظر خواسته نقض دادنامه شماره 60827 مورخه 1401.11.18 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار: تجدید نظر خواه فوق الذكر بدوا دادخواستی به خواسته اعتراض به رای شماره 52/103 مورخ 1401.6.12 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پرونده به شعبه 13 بدوی ارجاع و پس از تبادل لوایح منجر به صدور حکم به رد شکایت می گردد و با تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه پرونده به شعبه دوم تجدید نظر ارجاع پس از طی تشریفات قانونی منجر به صدور حکم به تایید دادنامه بدوی و رد تجدید نظر خواهی می گردد.

با عنایت به تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی و موافقت مورخه 1402.10.23 ریاست محترم دیوان عدالت اداری با پذیرش تقاضا و احراز اشتباه بین در دادنامه صادره از شعبه دوم تجدید نظر پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. اینک با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد

نظر به اینکه مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره 101 مورخ 1368.10.28و 119 مورخ 1368.12.24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات می بایست به موجب قانون تعیین و رأی کمیسیون موصوف به نحو مستند و مستدل صادر گردد و حسب اصل 37 قانون اساسی ناظر بر ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن و رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378.2.27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات عناصر متشکله تخلف ، من جمله زمان ارتکاب تخلف و کیفیت محاسبه جریمه مقرر با در نظر گرفتن موقعیت ملک بر عهده مدعی وقوع تخلف است.که در مانحن فيه على رغم ادعاى شاکی و مستندات ابرازی رأی کمیسیون موصوف از حیث زمان دقیق وقوع تخلف و بررسی تأمین با تعداد کسری پارکینگ و دارا بودن و نبودن پروانه ساختمانی و نیز میزان بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در حد تراکم مجاز یا مازاد بر تراکم و اینکه آیا در زمان وقوع تخلفات ساختمانی ملک مذکور در محدوده و حریم شهر همدان بوده است با در محدوده قريه حصار حاج شمسعلی مستند و مستدل نمی باشد. لذا بنا به مراتب یاد شده تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری را صحیح تشخیص و به استناد مواد 11 و 63 و 79 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 140231390001528964 مورخ 1402.6.18 صادره از شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 140131390002760827 مورخ 1401.11.18 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی بدوی ونقض رای کمیسیون موصوف و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت جهات یاد شده و عند اللزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئيس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- مهدی فرد محمدیان

مستشار شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری-علی قاسمی نژاد

بیشتر بدانید: مهلت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در تاریخ 1403.1.30 راجع به نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.