نظریه مشورتی در خصوص مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

الزام به تحویل مورد معامله

مطالبه بهای روز ملک از شهرداری دعوایی است که بویژه به جهت ناتوانی بودجه ای و مالی شهرداری ها و بعضاً متاسفانه تخلفاتی که از مجموعه قوانین ومقررات تملک اراضی و املاک،صورت می پذیرد ،از موارد مبتلابه دعاوی ملکی و شهرداری هاست.

مساله این است که گاهی کاربری ملک در زمان قرار گرفتن ملک در طرح و تصویب آن با کاربری زمانی که شهرداری قصد تملک دارد متفاوت است صرف نظر از اینکه کدام کاربری،ارزش اقتصادی بیشتر یا کمتری داشته باشد و اینکه بخواهیم وکالت مالک را پذیرا شویم یا از منظر دفاع از حقوق عامه مردم که نمایندگی آن با سازمان شهرداری است به مساله بنگریم،از نظر حقوقی با توجه به قوانین جاری کشورکدام قیمت ملاک عمل است؟قیمت زمان تملک یا قیمت زمان تصویب ملک در طرح شهرداری؟

در این باره نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 1199/98/7 مورخ 18/10/1398 در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

اﺳﺘﻌﻼم:

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰروﻋﯽ ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮداري ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن اداره ﮐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ، آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﻗﻠﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاﺛﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ اﺧﯿﺮ را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺖ؛ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺰروﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه است؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در ﺧﺼﻮص ﺳﺆال ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد: ﻣﻔﺮوﺿﺎً ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺷﺪن در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اراﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي زراﻋﯽ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.

این مطلب در ارتباط با دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری تدوین گردیده است.

ارتباط با وکیل دعاوی ملکی و شهرداری

شما می توانید در ساعات غیرادارای جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل امور شهرداری با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.