نحوه قیمت گذاری ملک در طرح های تملکی شهرداری

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

نحوه قیمت گذاری ملک از حیث زمان قیمت گذاری که آیا قیمت زمان اجرای طرح ملاک است یا قیمت زمان رسیدگی و طرح دعوی یا قیمت زمان پرداخت بهای ملک؛مورد سوال یکی از استعلامات صورت پذیرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده است که در زیر درج می گردد:

نحوه قیمت گذاری ملک در آراء مشورتی اداره حقوقی

نظریه مشورتی شماره 7/99/234 مورخ 1399/3/21

سوال:ﻣﺮاد از ﻗﻤﯿﺖ روز در ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺑﻨﯿﻪ اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1370/8/28 ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي در دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻼك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل از زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﯿﻤﺖ در ﺧﻼل ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺣﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺑﻨﯿﻪ و اﻣﻼك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب1370 ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اﺑﻨﯿﻪ، اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداري و ﻣﺎﻟﮏ، ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻨﯿﻪ، اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻗﯿﻤﺖ روز اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداري در زﻣﺎن ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ، در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮداري و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 19 ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺼﻮب 1381 در ﺧﺼﻮص ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از «ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ» ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 2028/98/7 ﻣﻮرخ 25/12/1398 اﯾﻦ اداره ﮐﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری

شما می توانید در ساعات غیراداری جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل امور شهرداری با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

این مطلب با موضوع نحوه قیمت گذاری ملک در طرح های شهرداری و دولتی تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.