نمونه رای ها و احکام موفق

دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز مبنی بر تخریب و جریمه

دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز مبنی بر تخریب و جریمه

محکومیت شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمان

محکومیت شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمان

احراز وقوع تخلف شهرداری تهران از قوانین و مقررات

احراز وقوع تخلف شهرداری تهران از قوانین و مقررات

دستور توقف اجرای رای تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور توقف اجرای رای تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نقص رای تخریب صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری شیراز

نقص رای تخریب صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری شیراز

نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران

نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران

حکم الزام شهرداری جم به اجرای مصوبه شورای اسلامی

حکم الزام شهرداری جم به اجرای مصوبه شورای اسلامی

الزام شهرداری فردیس به صدور پروانه ساختمانی

الزام شهرداری فردیس به صدور پروانه ساختمانی

نقض رای محکومیت صادره از هیات تخلفات اداری

نقض رای محکومیت صادره از هیات تخلفات اداری

دادنامه نقض رای هیات تخلفات اداری سازمان ثبت احوال

دادنامه نقض رای هیات تخلفات اداری سازمان ثبت احوال

تبدیل مجازات اخراج توسط هیات تخلفات اداری تامین اجتماعی به بازنشستگی

تبدیل مجازات اخراج توسط هیات تخلفات اداری تامین اجتماعی به بازنشستگی

نقض رای هیات تخلفات استانداری کردستان به جهت محرز نبودن تخلفات

نقض رای هیات تخلفات استانداری کردستان به جهت محرز نبودن تخلفات

نقض رای هیات تخلفات اداری سازمان ثبت احوال کشور

نقض رای هیات تخلفات اداری سازمان ثبت احوال کشور

نقض رای صادره از هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقض رای صادره از هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی