نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی تنظیمی توسط وکیل

مرجع تشخیص باغ در محدوده

نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی ذیل در پرونده رفع تصرف عدوانی حقوقی به وکالت و به منظور دفاع از خوانده دعوی تنظیم شده است.

بدیهی است که با توجه به اینکه رویه قضایی در مورد برخی ابعاد دعاوی رفع تصرف عدوانی حقوقی و کیفری در برخی موارد متشتت است و اینکه هر پرونده،دفاع ویژه خود را می طلبد لذا در نهایت توصیه ما بر این است که استفاده از آنچه نمونه لایحه دفاعیه خوانده می شود،در تمام دعاوی مروطه و بدون لحاظ شرایط و اوصاف ویژه هر پرونده،اقدامی فنی و حرفه ای به شمار نمی رود.

متن نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی حقوقی

رياست محترم شعبه …دادگاه حقوقي …

با سلام احتراماً اينجانب« مسعود فريدني» به وكالت از آقاي … در خصوص پرونده كلاسه 931630 آن شعبه برابر شرح ما وقع و دلايل ذيل الذكر، رد دعوي بي اساس خواهان را استدعا دارم:

شرح ماوقع: برابر سند مالكيت پيوست شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت پانصد متر مربع تحت پلاك ثبتي…به نام آقاي … ثبت و سند مالكيت صادر شده است و طبق صفحه نقل و انتقالات تمامي مورد ثبت در مورخ 20/11/88 به آقاي … منتقل گرديده است. (پيوستهاي يك تا سه) شخص اخير الذكر نيز برابر مبايعه نامه مورخ 23/11/91 ملك مورد نظر را به آقاي … منتقل مي نمايد و در سطر نهم مبايعه نامه مذكور صراحتاً قيد شده كه ملك مورد معامله به صورت چهار ديواري است و  در سند مالكيت نيز قيد شده كه ملك از ضلع جنوب به ديوار محصور مي گردد. (پيوست چهار) و در نهايت به تاريخ 16/2/92 موكل، 190 متر مربع از 500 متر موضوع سند رسمي را از آقاي… خريداري مي نمايد (پيوست هاي پنج تا هشت) و برابر پروانه ساختمان شماره 93014604-4/11/93 شهرداري باغستان طبق كروكي پيوست به موكل اجازه احداث بنا را اعطا مي نمايد.(پيوستهاي نه و ده) كه در اثناي ساخت به لحاظ صدور دستور توقف عمليات ساختماني، تداوم كار و تكميل نهايي بنا، متعذر مي گردد. بر اين اساس به شرح بندهاي ذيل دعوي مطروحه را وارد نمي دانم.

دلايل بطلان دعوي به این قرار است:

1-به شرح پيش گفته موكل طبق اسناد و مدارك مسلم و قابل اتكاي ضميمه و با پرداخت مبلغ … ريال به مالك قبلي و نيز تأديه حدوداً مبلغ …  ريال به حساب شهرداري بابت هزينه هاي جواز ساخت و تفكيك و غيره،بر ملك مورد دعوي، سلطه مالكانه پيدا نموده است بنابراين تصرفات موكل كاملاً شرعي و قانوني مي باشد.

2- طبق ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني براي اثبات حقانيت خواهان دعوي تصرف عدواني حقوقي سه ركن لازم است كه عبارتند از : سبق تصرف خواهان،لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات خوانده. در حالي كه درمانحن فيه هيچ يك از اركان مذكور موجود نيست چون:

1-2 به شرح پيش گفته آقاي …  كه يد ما قبل موكل مي باشد در مورخ 23/11/91 (پيوست چهار)  تماميت متراژ پلاك ثبتي را از مالك رسمي وقت يعني …  خريداري نموده و طبق مندرجات سند رسمي تقديمي و ماده دو مبايعه نامه مذكور، 500 متر ملك موضوع سند به صورت محصور و چهار ديواري بوده است.كه بر خلاف مدعاي خواهان نه تنها موكل تصرف و تجاوزي در ملك ايشان نداشته بلكه اين خواهان دعوي است كه قسمتي از ديوار حايل را تخريب نموده است لذا خواهان دعوي هيچ گاه داراي سبق تصرف بر ملك موكل به متراژ 190 متر مربع نبوده است.

2-2 روشن است قبل از خريداري ملك توسط موكل، ملك مورد دعوي در تصرف قانوني و محترمانه آقاي …  بوده است و اگر موكل از تاريخ خريداري در ميزان 190 متر مربع از 500 متر زمين تحت پلاك ثبتي …  داراي سابقه تصرف بوده و هست ، بر اساس حق مالكيت و مالكانه اي است كه طبق قاعده تسليط و مفاد ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت بر مال خود دارا مي باشد.

3-2 شرط و ركن عدواني بودن نيز در مانحن فيه موجود نيست چون تصرفات موكل بر ملك مورد دعوي براساس مدارك و مستنداتي است كه دلالت بر شرعي و قانوني بودن اعمال حقوقي واقعه دارند. لذا بر خلاف مدعاي خواهان عنصر عدواني بودن تصرفات در پرونده حاضر متصور نمي باشد.

3-شهرداري از ملك موكل به ابعاد 19*2 و از ملك خواهان به ابعاد 19*4 بابت تعريض گذر و كوچه كسر نموده است و اينكه چه متراژي و از چه محدوده اي از اراضي شهر جهت احداث معابر كسر و وضع گردد از اقدامات و اختياراتي است كه شهرداريها طبق قانون شهرداري انجام مي دهند.

4-بر خلاف مدعاي خواهان در وضعي كه ملك مورد دعوي به صورت چهار ديواري و قبل از خريد ملك توسط موكل تحت تصرف بلامنازع آقاي… بوده است و آثار به جاي مانده از ديوار به خوبي نشانگر آن است كه موكل در محدوده ملك ابتياعي خويش تصرفات داشته است و مفاد نامه مورخ 27/11/93 شهرداري …  با عنوان « مسئول محترم شهرسازي» مؤيد آن است كه تصرفات و خاكبرداري طبق مجوز شهرداري انجام پذيرفته است(پيوست شماره يازده)؛نهايتاً هيچ گونه تجاوزي به ملك خواهان صورت نگرفته است.

5-از مندرجات قسمت شرح خواسته دادخواست تقديمي نيز بر مي آيد كه مسأله  و مشكل خواهان تصرف عدواني نيست بلكه مدعاي وي مبني بر آنكه مقرر شده كه شهرداري گذر را در حد جنوبي احداث نمايد،عمده مبناي دعوي است. ضمن اعلام آنكه تعهد محضري مورد اشاره در دادخواست وجود خارجي ندارد،به عرض مي رساند تشخيص اينكه گذر در چه محدوده اي و يا چه ابعادي احداث شود با شهرداري است نه با مالكين مجاور طرحهاي شهرداري مانند خواهان و موكل. و بر همين اساس شهرداري مقداري از ملك موكل و نيز خواهان را جهت احداث گذر در موقع صدور پروانه ساختمان كسر مي نمايد و عمليات شهرداري،اقدام خلاف قانوني نيست كه طرح دعوي حاضر را ايجاب نمايد.

6-اعتراض خواهان ظاهراً ناشي از آن است كه شهرداري مقدار بيشتري از ملك وي به نسبت ملك موكل جهت احداث گذر متصرف شده در حالي كه شهرداري بر مبناي نظر كارشناسان خود و با در نظر گرفتن نقشه هاي شهري و ملاحضه منافع عموم كه بر منفعت شخص مرجع است مبادرت به چنين اقدامي نموده است و اساساً مفاد دادخواست مؤيد آن است كه تصرفات غيرقانوني از ناحيه موكل صورت نپذيرفته و كسر از ملك خواهان؛ اقدام قانوني شهرداري است.

7-با توجه به استشهاديه تقديمي و نظر به مندرجات پروانه ساختمان و نامه شهرداري كه به پيوست مي باشد تصرفات موكل در محدوده 190 متر ابتياعي خويش است كه سابق بر آن در يد آقاي …  بوده است لذا عناصر و اركان دعوي تصرف عدواني موجود نمي باشد و بيانات خواهان در دادخواست مبني بر سبق تصرف و ميخ كوبي اوليه ملك توسط خواهان كاملاً غير واقع مي باشد.

خلاصه و استدعا

با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه دعوي بي اساس خوانده كه منجر به صدور دستور توقف عمليات اجرايي نيز گرديده موجبات ايجاد ضرر و زيان فراوان براي موكل را فراهم آورده است و توجهاً  به آنكه مرجع تشخيص كاربري و تفكيك اراضي شهري سازمان شهرداري مي باشد و در ما نحن فيه نسبت به ملك خواهان تجاوزي صورت نگرفته بلكه اين خواهان دعوي است كه قسمتي از ديوار حايل بين دو ملك را تخريب نموده؛ نهايتاً صدور حكم بر رد دعوي را استدعا دارم تا در وقت مقتضي نسبت به طرح دعوي مطالبه خسارات وارده ناشي از توقف عمليات ساختماني؛ اقدام مقتضي معمول گردد.

با تجديد احترام /مسعود فردینی /وکیل آقای…

ارتباط با وکیل دعاوی ملکی در تهران

شما می توانید در مورد تنظیم لایحه دفاعیه دعوی رفع تصرف عدوانی از سراسر کشور با شماره 09123978117 تماس بگیرید. از ارائه مشاوره رایگان معذوریم/موقع استفاده از مطالب سایت،نام نویسنده و نشانی مطلب را درج نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.