نمونه لایحه تغییر کاربری اراضی کشاورزی

لایحه تغییر کاربری اراضی کشاورزی زیر که به عنوان نمونه لایحه دفاعیه در جرم یا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها درج می گردد در واقع  به بحث های مرتبطی مانند مصادیق و ارکان جرم تغییر غیرمجاز کاربری و مرور زمان این جرم نیز پرداخته است و از طرفی به طور ضمنی حاوی نکاتی در خصوص ماهیت و تعریف جرم تغییر کاربری نیز می باشد.

با این حال موکداً توصیه می گردد بابت دفاع در پرونده ها از استفاده عین و پردازش نشده آنچه در فضای اینترنت به عنوان نمونه لایحه دفاعیه خوانده می شود،خودداری نمایید.هر پرونده دارای شرایط موضوعی ویژه خود است و رویه قضایی بعضاً در حوزه های قضایی مختلف با هم فرق دارند و بهتر است در هر مورد از مشورت وکیل بهره ببرید.

متن لایحه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ابرازی به دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان …

با اهداء سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب«مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه ضمیمه ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای «…» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد دادنامه شماره … مورخ 8/8/1399 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو… صادره در پرونده کلاسه بایگانی 9900855 اجمالاً به جهت عدم توجه کافی دادرس محترم صادر کننده رای به زمان وقوع جرم تغییر کاربری و شمول مرور زمان تعقیب که منتج به مخالفت مدلول رای تقدیمی با مستندات قانونی ذیل الذکر می گردد به استناد بندهای «ب» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری به عرض می رسانم:

1-تغییر کاربری در فروردین ماه 1395 رخ داده است و موضوع مشمول مرور زمان می باشد.

طبق اطلاعات واصله از موکل، ایشان محوطه سازی ، پی کنی و تسطیح و خاک برداری و خاک ریزی لازم جهت احداث مقدار 190 متر مربع بنا و تاسیسات مورد دادنامه را در فروردین ماه سال 1395 انجام داده اند و البته منکر این گفته و به تعبیر دادگاه محترم بدوی ، «اقرار» نمی باشند که سی ماه قبل از طرح شکایت،بنا و تاسیسات را احداث نموده اند. التفات بفرمایید که منظور ایشان از اینکه سی ماه قبل بنا راساخته ام، آن است که سی ماه قبل ،بنا و مستحدثات را تکمیل نموده ام.اما آیا زمان وقوع جرم تغییر کاربری ،30 ماه قبل از طرح شکایت و تعقیب موضوع است؟ پاسخ منفی است.زیرا حقیقتاً و نه صرفاً در موضع دفاع از موکل بلکه در جهت کشف حقیقت و جلوگیری از محکومیت ناروای ایشان و اجرای قانون به عر ض می رساند:

1-1 سی ماه قبل از تاریخ ثبت شکایت (تاریخ ثبت شکایت،آبان ماه 1399 بوده است)محدوده زمانی فروردین ماه 1397 می باشد.یعنی موکل در فروردین سال 1397 ابنیه را تکمیل نموده اند.اما تغییر کاربری به شرح آتی قبل از این تاریخ رخ داده است.

2-1 تاریخ تسطیح و خاک برداری و پی کنی،فروردین ماه 1395 بوده است و بین تاریخ آماده سازی زمین و در واقع تغییر کاربری آن بواسطه قطع و ریشه کن نمودن چند اصله درخت و نیز انجام عملیات پیش گفته و تاریخ شروع احداث بنا،بیش

از یک سال فاصله بوده است،منظور آنکه عنصر مادی جرم تغییر کاربری در فروردین سال 1395 رخ داده است و اینکه در فرودین سال 1397 بنای مورد شکایت تکمیل شده است و یا چند ماه قبل از آن و البته با فاصله زمانی قابل توجهی از تاریخ خاکبرداری، محوطه سازی و پی کنی،احداث بنا شروع شده است؛دلیل بر آن نمی شود که تاریخ واقعی تغییر کاربری را که فروردین ماه 1395 بوده است،بدون دلیل موجّه به تاریخ اتمام بنا تغییر دهیم.

3-1 با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری،مواردی از قبیل پی کنی ،خاک برداری و خاک ریزی ،سنگ ریزی ،محوطه سازی و شن ریزی از مصادیق تغییر کاربری شناخته شده اند و این موارد توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی موضوع و تعقیب کیفری آن به عنوان موارد تغییر کاربری معرفی شده اند.کاملاً روشن است که این موارد با فاصله زمانی چشمگیری از تاریخ اتمام بنا و حتی تاریخ شروع احداث بنا،در ملک مورد دعوی انجام گرفته است فلذا تاریخ وقوع جرم تغییر کاربری در فروردین ماه 1395 بوده است و به استناد رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها ،از جرایم درجه هفت محسوب می گردد و برابر بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم درجه هفت و هشت،سه سال از تاریخ وقوع جرم می باشد با عنایت به این مراتب و چون تغیر کاربری از تسطیح زمین،محوطه سازی و خاک برداری و آماده سازی و پی کنی در فروردین ماه 1395 انجام گرفته است و با یک فاصله زمانی قابل توجه،احداث بنا شروع شده است،النهایه احداث بنا در ملکی انجام شده است که قبلاً کاربری زراعی و باغی آن از طریق قطع درختان و خارج نمودن عرصه بنا و مستحدثات 190 متر مربعی مورد شکایت از حالت کشاورزی،زایل شده است و ملاک در تاریخ وقوع تغییر کاربری در چنین فرضی که اقدامات مادی موکل در چند مرحله انجام گرفته است و بین آماده سازی ملک جهت احداث بنا از طریق خاک برداری و تسطیح و پی کنی و ….و احداث بنا؛فاصله زمانی چشمگیری بوده است؛اولین اقدام یا اقدامات منتهی به تغییر کاربری است لذا زمان وقوع جرم تغییر کاربری ،فروردین ماه 1395 بوده است و بر این اساس بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

 

2-دلیل اثبات وقوع تغییر کاربری در فروردین ماه سال 1395

 

علاوه بر شهودی که حاضر به ادای گواهی در مورد وقوع تغییر کاربری در تاریخ اخیر هستند (و از اشخاصی می باشند که کاملاً در جریان موضوع و برخی از آنها به درخواست موکل مبادرت به عملیات مادی تغییر کاربری نموده اند) می توان از طریق کسب نظر کارشناس و مطالعه عکس های هوایی به حقانیت و صحت عرایض بالا پی برد لذا ارجاع امر به کارشناس را تمنا دارم. با توجه به اینکه موکل تنها به ساخت بنا در سی ماه قبل از شکایت تصریح نموده است که منظور وی نیز تاریخ اتمام احداث بنا می باشد حال آنکه سابقاً تغییر کاربری به شرح پیش گفته رخ داده است و اصولاً تغییر کاربری در ملک تغییر کاربری

داده شده!!! وصف جزایی ندارد،النهایه دادگاه بدوی می بایست به این مسائل توجه می نمود در نتیجه چنین اقراری، معلوم و روشن نیست و برابر ماده 164 قانون مجازات اسلامی،مقّر بایستی به «ارتکاب جرم» اقرار نماید حال آنکه موکل به تاریخ اتمام بنا اشاره نموده است.و در این پرونده تاریخ اتمام بنا و تاریخ وقوع تغییر کاربری طبق عرایض بالا متفاوت از یکدیگرند.

 

خلاصه و استدعا

با توجه به مراتب بالا و اینکه تاریخ تغییر کاربری، فروردین ماه 1395 بوده است و بعدها در ملکی که تغییر کاربری داده شده ،بنا احداث شده است و اینکه اقرار موکل به ساخت بنا سی ماه قبل از شکایت ،در حالی که قبلاً در ملک مورد دعوی تغییر کاربری محقق شده است و شهود در این خصوص حاضر به ادای گواهی هستند و جلب نظر کارشناس نیز این مهم را تایید خواهد نمود النهایه ضمن تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض،جلب نظر کارشناس و استماع شهادت شهود را استدعا دارم چون از تاریخ وقوع تغییر کاربری تا تاریخ طرح شکایت(تعقیب )بیش از سه سال گذشته است و موضوع مشمول مرور زمان است.

به پیوست تصویر « دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری »تقدیم حضور می گردد. / با احترام مجدد/ وکیل آقای ….

 

در پایان متذکر می گردد که بحث در مورد این مسائل ارکان جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اینکه آیا اساساً این جرم مشمول مرور زمان می گردد یا خیر و اینکه مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها کدامند؟ در این مقال نمی گنجد و حسب مورد بایستی در این باره به توضیح و تفسیر پرداخت.

 

ارتباط با وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی

شما می توانید از سراسر کشور، جهت تنظیم لایحه دفاعیه برای دفاع در پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها(کشاورزی) و یا اعطاء وکالت به وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی(صرفاً در حوزه های قضایی استان های تهران و البرز) با شماره تلفن 09123978117 (مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) تماس بگیرید./لطفاً در موقع استفاده از مطالب ،نام نویسنده و نشانی اینترنتی مطلب را درج نمایید.          «از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.»

4 دیدگاه. Leave new

 • احمدی
  2022-05-11 13:46

  سلام باغی چهل ساله دارم به مساحت یک هکتار که الان مشخص شده زمین ان ملی می باشد و از طرفی منابع طبیعی اقدامی برای الحاق ان به طرح کاداس نموده که نیمه تمام رها شده است برای ساخت اتاق کرگری از چه راهی وارد شوم ضمنا فاصله ان با طرح هادی ۲۵ متر است ممنون میشم راه نمایی کنید
  پاسخ

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-05-12 10:12

   درود
   سوالتون از این جهت مبهم هست که اگه ملک،ملی هست،تصرفات شما قانوناً صحیح نیست.
   در مورد اتاق کارگری چون رویه دادگاه ها متفاوت هست پیشنهاد میشه برای گرفتن مجوز احداث این سازه یا هر تاسیسات دیگری به اداره جهاد کشاورزی مراجعه و درخواست مجوز نمایید تا در کمیسیون مطرح بشه.

   پاسخ
 • رضا کهلانی
  2022-11-28 20:18

  سلام
  باغی با مساحت 2000 متر را در سال 98 خریداری کردم که کاملا بایر بود و بعدا اقدام به کاشت نهال مرکبات و سیاه ریشه نمودم و در کنار باغ به مساحت 50 متر بنایی جهت انباری و استراحت باغبان نمودم که جهاد شکایت تغییر کاربری نمود و حالا دادگاه پس از کارشناسی و اینکه کارشناس صراحتا نوشته که بنای مورد شکایت جهت نگهداری وسایل باغبانی و استراحت باغبان میباشد، حکم قلع و قمع داده است.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-01-14 21:12

   درود بر شما
   در رویه قضایی اختلاف هست در این باره، برخی این مقدار بنا رو نه تنها تغییر کاربری ندانسته که باعث افزایش بهره وری و در جهت حفظ کاربری تلقی می نمایند ولی برخی مطلقاً هر گونه تغییر کاربری بدون مجوز را جرم می دانند.دلایل منطقی و عملی در جهت نظریه اول به دادگاه ارائه نمایید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.