نمونه رای صوری بودن معامله

نمونه رای صوری بودن معامله

نمونه رای صوری بودن معامله که در زیر درج می گردد اولاً – بیانگر دلیل طرح دادخواست ابطال چنین معامله ای است و ثانیاً – به عنوان یک نمونه و مثال برای تشخیص معامله صوری از معامله حقیقی و واقعی قابل تامل است. صوری بودن معاملات به دلایل و انواع مختلفی مطرح می گردد که در این بین کیفیت تنظیم دادخواست و متعاقباً لایحه ابطال معامله صوری و ترتیب فنی و اصولی استفاده از شواهد و قرائن برای اخذ رای مبنی بر اعلام صوری بودن مبایعه نامه و قولنامه مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است . در اصل موضوع و اختلاف بین موکل و طرف دعوی وی از اینجا ناشی شده است که دوطرف دعوی به همراه یکی دیگر از همکارانشان ، مبادرت به خرید یک قطعه زمین از شخصی می نمایند. فروشنده در کنار تنظیم مبایعه نامه ، وکالت بلاعزل فروش را به نام موکل ( و نه به اسم هر سه خریدار ) تنظیم می نماید. گویا برای طرف دعوی مشکل مالی پیش می آید و در این بین با موکل نیز دچار اختلافات مالی می گردند که مربوط به معامله زمین مورد بحث نبوده است لذا مشار الیه به موکل اظهار می دارد که برای سهم وی از زمین مشتری پیدا شده است ولی چون وکالت کل ملک به نام شماست بهتر است بین شما و بنده یک قولنامه صوری تنظیم شود که خریدار از مالکیت بنده مطمئن شود. موکل نیز که به رفاقت وی مطمئن بوده است، پس از آنکه طرف دعوی ، مبایعه نامه تکمیل و تنظیم شده را به مغازه وی آورده و از وی درخواست می نماید که ذیل آن را امضاء نماید ، بدون هیچ شک و دلهره ای مبادرت به امضاء قراردادی می نماید که ضمن آن مقرر شده است که فروشنده ( یعنی موکل ) مبلغ 5.000.000.000 ريال نقداً به عنوان ثمن معامله دریافت نمود!!!! متاسفانه پس از چندی به گفته موکل ، طرف دعوی اختلافات جزئی مالی را بهانه کرده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد نظر را علیه موکل طرح نمود بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت نموده باشد آن هم به استناد مبایعه نامه ای کاملا صوری و ساختگی که صرفاً به خواسته طرف دعوی ( خواهان دعوی تنظیم سند ) تنظیم شده بود. در این مرحله موکل به دفتر مراجعه نمودند و تا قبل از جلسه اول رسیدگی دادخواست تقابلی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه صوری تنظیمی به جهت قاصد نبودن طرفین مطرح گردید.

در نهایت دادنامه زیر که می تواند مثال و مصداق مناسبی برای یکی از انواع دلایل بطلان معامله به جهت صوری بودن باشد، صادر گردید.
دادنامه مورد نظر به قرار زیر است :
نمونه رای صوری بودن معامله
دادنامه شماره 9709972640700321 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهریار
1- آقای … فرزند … با وکالت خانم … و آقای … به نشانی کرج -….
2- آقای .. فرزند …… با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی تهران ، میدان فردوسی ، کوچه براتی ، پلاک 16 واحد 11
خواندگان :
1- آقای ………. فرزند…… با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی تهران ، میدان فردوسی ، کوچه براتی ، پلاک 16 واحد 11 …..
2- آقای ….. فرزند … به نشانی تهران …
خواسته ها :
1- مطالبه خسارت دادرسی
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک
3- مطالبه خسارت دادرسی
4- اعلام بطلان مبایعه نامه
رأی دادگاه
در خصوص دعوی ………. با وکالت ………………….. و خانم ………… بطرفیت آقای ………….. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی 530 متراژ پلاک ثبتی ……….. بخشی ثبتی 1 شهریار قطعه 1 ناحیه 1 و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله مقوم 000/000/51 ریال و دعوی تقابل ………. با وکالت مسعود فریدنی به طرفیت ……….. با وکالت ……………….. و…………………. به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه شماره 110119348 مورخه 15/11/95 به لحاظ صوری بودن و فقدان اراده انشای در موقع تنظیم آن مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می نماید که وکیل خواهان اصلی با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که به موجب مبایعه نامه مدرکیه شماره 11011948 مورخه 15/10/95 خوانده ک قطعه زمین به مساحت 530 متر مربع به موکل فروخته علی رغم تعهد به انتقال سند خوانده ازا بقای تعهد خود امتناع نموده لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم وکیل خوانده در پاسخ به طرح دعوی تقابل ابطال مبایعه نامه مدرکیه خواهان اصلی مدعی شده است که بیع موضوع سند عادی مدرکیه صوری بوده و هیچگونه قصد انشای بیع نداشته است در مقابل خواهان اصلی منکر ادعای خوانده و خواهان تقابل شده است و مدع شده است که جهت مبایعه نامه مدرکیه ثمن نقداً پرداخت نگردیده است در مقابل سوال دادگاه که نحوه پرداخت ثمن چگونه بود مدعی شده است که شمش طلا به جای ثمن معامله به خوانده اصلی تقابل داده است و در مقابل سوال خواهان اصلی که شماره سریال شمش طلا ها را جهت بررسی به دادگاه ارائه نمایند اعلام نموده اند که سالها و فاکتور و خرید به خواهان تقابل تحویل شده است و در دسترسی ندارد و علی هذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان و خوانده هردو در کسب و تجار می باشند و هردو در صنف طلا فروشی فعالیت داشته اند و به نحوی بر اهمیت شماره سریال شمش طلا ها واقف بودن چنانچه خواهان اسنادی در تنظیم مبایعه نامه مدرکیه متنازع فیه شمش طلا به جای شمش پرداخت می نمود قطعاً مشخصات آن را در مبایعه نامه با ذکر دقیق وزن و سایر مشخصات قید نموده نه اینکه برای اثبات ادعای پرداخت ثمن از طریق تحویل شمش طلا متوسل به گواهی گواهان که همگی شاگرد مغازه خودش بوده است لذا هرچند در مبایعه نامه مدرکیه متنازع فیه قید شده است که فروشنده ثمن را دریافت نموده است ولی خریدار ( خواهان ) سندی که چگونگی پرداخت ثمن را ارائه ننموده است ادعای خوانده اصلی و خواهان دعوی تقابل به صوری بودن معامله متنازع فیه مقرون به واقعه تشخیص النهایه به استناد ماده 190 و 218 و 341 قانون مدنی و مواد 197 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان معامله موضوع مبایعه نامه شماره 110119348مورخ 15/11/95 و الزام خوانده تقابل آقای ………… و پرداخت مبلغ 000/500/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و میتند به ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله به پرداخت مبلغ 000/000/2 به عنوان حق الوکاله در حق خواهان آقای ……….. را صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوی اصلی با توجه به شق اول دادنامه مستنداً به مواد فوق الذکی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر خواهی استان تهران می باشد تحویل و ابلاغ دادنامه حاضر با دادنامه اولی ضرورت دارد.
دادرس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار : ملک محمدی

این مطلب در ارتباط با ابطال معامله صوری با رائه نمونه رای صوری بودن معامله تدوین گردیده است.

5 دیدگاه. Leave new

 • رویا
  2021-05-03 12:20

  درود، اگر معامله بین خواهان وخوانده کاملا صوری باشد وخوانده نیز خود اقرار به صوری بودن دارد ولی به دلایلی ملک را به ثالث فروخته باشد واسناد هم تماما به ایشان تحویل داده شده، حال ما شماره وتاریخ قرارداد دوم را نداریم که در خواست بطلان دهیم ، به نظر چاره چیست اگر ما نفر دوم را خوانده قرار ندهیم آیا دعوی رد می شود سپاس

  پاسخ
 • با سلام اینجانب 19 سال پیش یک قولنامه صوری در بنگاه نوشتم و هیچ شاهدی هم پای آن را امضا نکرده و همان روز اصل و نسخه دوم آن را در همان بنگاه امحا کردیم و تنها فتوکپی آن را برابر با اصل کرده به اداره مالیات ارائه شد الان که فروشنده صوری 10 سال قبل به رحمت خدا رفته و بنگاه دار هم فوت کرده نمی دانم آیا آن کپی در آینده می تواند مورد سواستفاده از طرف وراث خریدار صوری قرار گیرد با این توضیح که در متن قولنانه چند شرط نوشته شده بود که مثلا خریدار مبلغی را نقدا تحویل فروشنده کرده و باید ملکی را هم تحول فروشنده دهد و مبلغی دیکر را هم بعدا به فروشنده بدهد اما اصلا مشخص نشده چه تاریخی فروشنده باید ملک را تحویل خریدار دهد تنها در قسمت زمان تحویل به خریدار نوشته شده در روز معامله و بنگاه دار هم که ۶م اکنون فوت کرده آن زمان گفت عمدا به این شکل قولنانه را نوشتم که صوری بودن آن مبرهن و واضح باشد اما نمی دانم به لحاظ حقوقی این قولنامه صوری است

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-04 21:06

   سلام بر شما.
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • علی حسینی
  2022-11-05 13:25

  آیا اگر مستاجر از سال ۱۳۶۰ در ملکی مستاجر باشد می تواند بعد از ۴۰ سال ادعای مالکیت نسیت به آن ملک نماید؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-05 18:55

   خیر. قرارداد اجاره، صرفاً انتقال منافع هست نه انتقال عین.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.