نمونه رای تایید فسخ مبایعه نامه و نقض آن در مرحله تجدیدنظر با وکالت مسعود فریدنی

نمونه رای تایید فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده که در پی طرح دادخواست فسخ قرارداد از سوی وکیل وی در مرحله بدوی صادر شده است بعد از اعلام وکالت نگارنده ( مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) در مرحله تجدیدنظر ، نقض و حکم به رد دعوی فسخ به شرح آتی صادر شده است.

نمونه رای تایید فسخ مبایعه نامه

پرونده کلاسه … شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۱۶۱۸

خواهان : آقای … فرزند … با وکالت … فرزند .. به نشانی استان تهران – شهرستان شهریار – شهریار – خیابان ولیعصر – …

خوانده : آقای … فرزند … به نشانی استان تهران – شهرستان شهریار – شهریار – …

خواسته : تایید فسخ قرارداد ( مالی ) گردشکار : دادگاه باتوجه به جميع اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

( ( رای دادگاه ) )

در خصوص دعوای … با وکالت … به طرفیت … به خواسته تائید فسخ قرارداد شماره ۳۱۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ و محکومیت خوانده به پرداخت بیست درصد از کل ثمن معامله به میزان صد و هشت میلیون و چهارصد هزار تومان به استناد تبصره ۲-۴ قرارداد با احتساب خسارات دادرسی ، شرح اینکه وکیل خواهان اظهار داشت حسب قرارداد فیمابین موکل و خوانده قرار بر این بوده است که در تاریخ ۹۹/۱/۳۰ در دفترخانه ۱۶ شهریار با پرداخت الباقی ثمن خواهان مبادرت به انتقال سند وكالت ملک مذکور به خوانده نماید لکن خوانده جهت پرداخت الباقی ثمن حاضر نگردید و چون حسب قرارداد شرط فسخ له فروشنده تحقق پیدا نمود ، موکل در تاریخ ۱ / ۹۹/۲ اقدام به ارسال اظهار نامه و اعلام مراتب فسخ نمود ، لذا صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست . در برابر ماحصل دفاعیات خوانده حکایت از آن دارد که خواهان می بایست سند رسمی را به نام اینجانب تنظیم نماید نه سند وكالت را و در صورتی می توانستند سند وکالت به نام اینجانب تنظیم نمایند . که استعلامات مربوط به فلک را انجام می دادند . دادگاه با مداقه در مبایعه نامه استنادی ملاحظه که عبارت ( ( در ضمن در صورت آماده نشدن استعلام ها وکالت به نام خریدار تنظیم می گردد . ) ) درج گردیده که به نظر این دادگاه ظهور در تخییر خواهان مبنی بر انتقال سند ملک ویا سند وکالت دارد و به دیگر سخن خوانده پذیرفته است که چنانچه استعلامات مربوطه انجام نگیرد خواهان با انتقال سند وكالت نیز به تعهد خویش عمل نموده است ، بنابراین دادگاه با احراز منطبق بودن اظهارات وکیل خواهان با مفاد مبایعه نامه استنادی دعوا را مقرون به صحت تشخیص و به استناد به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم بر تائید فسخ مبایعه نامه شماره ۳۱۱۴ مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸ خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ صد وهشت میلیون و چهارصد هزار تومان به عنوان وجه التزام قراردادی وپرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان می نماید . رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

رای تجدیدنظر مبنی بر نقض رای تایید فسخ مبایعه نامه

پرونده کلاسه 9909982646200079 شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140068390005031022

تجدیدنظرخواه : آقای … فرزند … با وکالت آقای مسعود فريدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی تهران – میدان فردوسي- خیابان انقلاب اسلامي روبروي خيابان استاد نجات اللهي ابتداي کوچه براتي پلاك 16 طبقه 6 واحد 11

تجدیدنظرخوانده : آقای … فرزند… به نشانی شهریار – خادم آباد …

« رای دادگاه »

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …با وکالت آقای مسعود فریدنی به طرفیت … از دادنامه شماره ۱۶۱۸ ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/10/16 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۸ موضوع فروش یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۰ متر مربع به پلاک ثبتی ..فرعی از ۵۳ اصلی و مطالبه ۲۰ درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان وجه التزام با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته است . با نگرش به محتویات پرونده ، در قسمت توضیحات قرارداد قید شده ( در صورت پاس نشدن یا آماده نبودن الباقي ثمن معامله از طرف خریدار معامله یکطرفه فسخ  ……….. در ضمن در صورت آماده نشدن استعلامها وكالت به نام خریدار تنظیم می گردد ) ) . بنا به دلايل ذيل اعتراض وكيل تجدیدنظرخواه وارد و موجه است زیرا اول اینکه تجدیدنظرخوانده به عنوان فروشنده دلیلی ارائه نکرده که در مورد اخذ استعلامات اقدامات لازم را انجام داده اما در موعد مقرر یعنی مورخه ۱۳۹۶/۱/30 آماده نشده است ، بنابراین با توجه به تعهد اصلی و اولی فروشنده انتقال رسمی ملک می باشد و این امر در تبصره یک ماده ۴ قرارداد تصریح شده است و در تفسير قرارداد نیز باید مجموع آن را در نظر گرفت در مسئله مطروحه فروشنده نیز به تعهد خود عمل نکرده و توجها به اینکه دلیلی نیز ارائه نشده که ملک مطابق قرارداد تحویل خریدار گردیده است ، در نتیجه حق فسخی برای فروشنده ایجاد نشده و در صورت شک و تردید اصل بر عدم تحقق فسخ می باشد و اصل لزوم و ابقاء قرارداد بر آن حاکمیت دارد به همین علت دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعوی تایید فسخ به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید . دوم این که مطالبه وجه التزام قراردادی به عنوان خسارت در جلسه اول دادرسی به عنوان افزایش خواسته مطرح شده است نظر به اینکه خواسته افزایش یافته با خواسته اصلی از یک جنس نمیباشد ، افزایش خواسته مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی انجام نگرفته به همین علت دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور این قسمت از دادنامه از نیز نقض و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید رای صادر شده قطعی است.

بیشتر بدانید:

1-شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده

2-نمونه اظهارنامه فسخ

ارتباط با وکیل دعاوی ملکی و قراردادها

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت مشاوره و تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه،فسخ،ابطال،انفساخ، خلع ید و مطالبه اجرت المثل،دادخواست تخلیه،رفع تصرف عدوانی و لوایح دفاعی مربوطه و نیز اعطاء وکالت به وکیل جهت پرونده های حقوقی و ملکی مطرح در حوزه های قضایی استان های تهران و البرز مانند خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک،مطالبه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه و سایر دعاوی ملکی ،قراردادها و حقوقی با شماره تلفن 09123978117 به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.