نمونه رای اضافه مساحت ملک با وکالت مسعود فریدنی

نمونه رای اضافه مساحت ملک

نمونه رای اضافه مساحت ملک که در زیر درج می گردد ناظر به فرضی است که می توان به ماده 149 قانون ثبت استناد نمود و در دادخواست مطروحه نیز به این ماده استناد شده است.

در مورد کسری و مازاد مساحت و حکم قرارداد و نحوه محاسبه ثمن و حقوق طرفین در موادی از قانون مدنی از جمله مواد 355 و 384 و 385 احکامی آمده است.

اما ماده 149 قانون ثبت هم مقرر می دارد:

نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌هاﻯ قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور ‌قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت، سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد.

عدم مراجعه فروشنده براﻯ‌دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.

تبصره – در مواردﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

فرض دعوی نیز با شرایط بالا از جمله اینکه ملک مورد معامله دارای سند مالکیت است و مورد معامله اضافه مساحت دارد، منطبق بود از این رو خواسته نخست را مراجعه به اداره ثبت و پرداخت اضافه مساحت در حق مالک اولیه و گرفتن سند مالکیت اصلاحی وفق ماده 149 اصلاحی قانون ثبت قرار داده شده است.

به هر حال رای صادره به قرار زیر است.

نمونه رای اضافه مساحت ملک و ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

شماره دادنامه 9409970227500317 شماره پرونده: 930707

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

تاریخ تنظیم: 1394.4.23

خواهان ها:

آقای …. فرزند …. و آقای …. فرزند …. با وکالت آقای مسعود فریدنی ….

خواندگان

1-خانم … 2- آقای ….. همگی به نشانی …..

خواسته ها

1-مراجعه به اداره ثبت و پرداخت قیمت اضافه مساحت

2-اخذ صورتمجلس تفکیکی

3-حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادرسی دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

خواسته آقايان ….. هر دو با وکالت آقای مسعود فريدنی به طرفیت آقای …. و خانم …. شهرت هر دو … و الزام ایشان  به 1-مراجعه به اداره ثبت و پرداخت قیمت اضافه مساحت پلاک …فرعی از …اصلی بخش ۳ تهران در حق مالک اولیه و گرفتن سند مالکیت اصلاحی وفق ماده ١٤٩ قانون ثبت 2- اخذ صورتمجلس تفكيكي 3- حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمى مبيع مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد خواندگان با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته دفاعی ننموده اند با توجه به محتویات پرونده و مفاد مبايعه نامه مورخ 1390.3.21 که طی آن خانم … به وکالت از آقای … شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر را به آقای … فروخته و در مشارالیه نیز به شرح ظهر مبایعه نامه سه دانگ مغازه را به آقای … واگذار نموده و از طرفی در بندهای 2-6 و 3-6  فروشنده متعهد به بر طرف نمودن موانع احتمالی تنظیم سند رسمی و پرداخت بدهی های مربوطه شده است لذا خواسته خواهانها في المجموع ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی آقای … را به مراجعه به اداره ثبت و پرداخت قیمت اضافه مساحت پلاک فوق الذکر در حق مالک اولیه و  گرفتن سند مالكيت اصلاحی وفق ماده 149 قانون ثبت ، اخذ صورتمجلس تفکیکی و نیز انتقال رسمی مورد معامله به نام خواهانها و هر کدام سه دانگ مشاع و نیز پرداخت … ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها ملزم مینماید و اما در مورد خانم …با توجه به اینکه طبق پاسخ استعلام ثبتی مشارالیها مالکیتی در ملک ندارد لذا دعوی توجهی به وی نداشته و دادگاه به استناد مواد ۸٤ و ۸۹ قانون أخير الذكر قرار رد دعوی صادر می نماید.

رای صادره نسبت به آقای …. ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی مشارالیه در این دادگاه میباشد در مورد سایرین، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان تهران میباشد.

ضمنا ” اجرای حکم منوط به پرداخت الباقى ثمن به مبلغ سیصد میلیون ریال از سوی خواهانها در زمان اجرا می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مجید جعفری افتخار

بیشتر بدانید: نمونه رای مبنی بر نقض رای تایید فسخ

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص نمونه رای اضافه مساحت ملک تدوین گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.