نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون ماده 100

مرجع تشخیص باغ در محدوده

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری که در واقع همان متن دادخواست یا شکایت اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری است،صرفاً بر اساس شرایط موضوعی پرونده موکلین،مطرح شده است.

پیشنهاد ما بر این است که به هیچ وجه از متون نمونه دادخواست یا لوایح دفاعیه و آنچه نمونه دادخواست به دیوان عدالت اداری علیه شهرداری خوانده می شود به صورت چشم بسته استفاده ننمایید.

منظور از ارائه متن دادخواست حاضر که خوشبختانه منتهی به صدور حکم به نفع ماکین گردید،صرفاً آشنایی کاربران با نحوه نوشتن دادخواست و لایحه به دیوان عدالت اداری و سبک خاص نگارش متن شکایت در دیوان عدالت اداری خصوصاً در دعاوی و شکایات مرتبط با شهرداریهاست. دادخواست مورد نظر به قرار زیر است:

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری با وکالت مسعود فریدنی

شاکی: 1-…. 2-…

وکیل شاکی: مسعود فریدنی

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته : بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  تهران و سپس نقض آن به جهات و دلایل مندرج در شرح دادخواست

شماره و تاریخ تصمیم : اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  تهران

ضمائم و مستندات: وکالتنامه شماره … و …

شرح شکایت :ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت.

احتراماً و توکیلاً یا تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمیمه (پیوست یک)از ناحیه شاکیان به عرض می رساند: اولاً- ملک مورد دعوی در اجاره غیر است و تعطیلی محل موجب بروز خسارات فراوان به مستاجر می گردد و موکلین خواهان اضرار به مشارالیه نیستند لذا صدور دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 بویژه در موضوع تعطیلی محل را استدعا دارم.

ثانیاً-رای مورد اعتراض کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری که در تایید رای بدوی کمیسیون صادر گردیده و در مورخ 9/5/13979 ابلاغ گردیده است(پیوست های دو تا پنج) از جهات عدیده شکلی ماهوی و به ترتیب و تفکیک زیر درخور نقض می باشد لذا ابطال آن را استدعا دارم:

1-ایرادات شکلی در ( نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

1-1 به موجب مندرجات روی و ظهر دو فقره سند مالکیت تکبرگی تقدیمی،موکلین به نحو بالمناصفه مالک رسمی ملک مورد دعوی هستند(پیوست های شش و هفت) در حالی که در آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 نام هیچ یک از موکلین درج نگردیده است.و طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری،مهلت دو ماهه برای تعطیلی محل کسب بایستی به مالک و حتی مستاجر ابلاغ گردد و در تبصره یک ماده 100همان قانون مقرر شده با ارسال ابلاغیه به ذینفع(که مالک فرد اجلای آن است)مهلت ده روزه ای برای ارائه دفاعیه به ذینفع اعطا گردد.بنابراین رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری به طرفیت اشخاصی که دارای نفع و سمتی در خصوص ملک موکلین نیستند و دعوی متوجه آنها نیست،خلاف حقوق دفاعی مالک و ناقض اصل تناظر است و چنین رایی علیه موکلین در وضعی که طرف دعوی اداری کمیسیون ماده 100 نبوده اند،قابل اجرا نیست.پس می بایست مجدداً موضوع به طرفیت کلیه اشخاص ذینفع در کمیسیون رسیدگی شود.

1-2با تقدیم دو فقره اجاره نامه ،منعقده بین موکلین و خانم … (جهت دایر کردن مهد کودک) و آقای … (که در محل ملک مبادرت به دایر نمودن فعالیت و دفتر مطبوعاتی نموده است) ( اجاره نامه شامل پیوست های8تا15)؛ به عرض می رساند گویا در زمان بازدید ماموران شهرداری ،مستاجر نخست که در آنجا مهد کودک دایر نموده و این موضوع در رای کمیسیون ها تصریح شده است،متصرف بوده است.ولی توجهاً به تاریخ اجاره نامه آقای …،روشن است که در موقع صدور رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مستاجر اخیر متصرف در ملک بوده است.در این باره به عرض می رساند:

الف) به موجب دادنامه وحدت رویه شماره 832مورخ 21/12/1384هیات عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست های16و17) مستاجر مصداق مفهوم « ذینفع» در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 است لذا ابلاغ موارد تخلف ساختمانی و حضور آنها در دادرسی کمیسیون مذکور،ضروری است در حالی که هیچ یک از مستاجرین مورد ابلاغ و خطاب کمیسیون قرار نگرفته اند حال آنکه در آرای کمیسیون به فعالیت مهد کودک تصریح شده است.

ب)بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ،موضوع پلمپ و تعطیلی محل و دادن مهلت به مستاجر بایستی رعایت گردد که در مانحن فیه،این موضوع نیز توسط شهرداری و کمیسیون های ماده 100 مغفول مانده است.

1-3 با توجه به مراتب پیش گفته اساساً زمینه دفاع و پاسخگویی موکلین و مستاجرین فراهم نیامده است و بدون استماع دفاعیات اشخاص ذینفع ،حکم به تعطیلی ؛بویژه به ضرر مستاجری است که با گرفتن مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه فعالیت (پیوست18)فعالیت مطبوعاتی آرام،کم تردد و جذابی را در محل شروع نموده به نحویکه حتی مورد استقبال اهالی محل قرار گرفته است،موجه نیست.

2-دفاع ماهوی در (نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

2-1 در آرای کمیسیون ماده 100 مستند تخلف و رسیدگی،تبصره بند 24 ماده 100 قانون شهرداری عنوان شده است حال آنکه در این تبصره دایر کردن محل کسب یا پیشه و تجارت در منظقه غیرتجاری به عنوان تخلف معرفی شده است.ولی استفاده از ملک مسکونی به عنوان مهد کودک ،استفاده تجاری به حساب نمی آید زیرا:

-مهد کودک و آموزشگاه ها و مدارس ذاتاً خدمات آموزشی ارائه می نمایند و کاسبی و فعالیت تجاری تلقی نمی شوند.

-طبق دادنامه وحدت رویه شماره 715 مورخ 27/5/1393 که تصویر آن تقدیم می گردد(پیوست های19تا21) فعالیت های آموزشی و مدارس جزو مشاغل مزاحم تلقی نشده اند و مهد کودک نیز از این حیث مشابه آموزشگاه ها و مدارس است.و مزاحمتی ایجاد نمی نماید بلکه اتفاقاً مورد نیاز شهروندان محل است.

-مفاد مواد 2 و 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/9/1395 که اولاً-پیش دبستانی را نیز شامل می شود و ثانیا-موضوع احداث مراکز آموزشی در اماکن مسکونی تجویز شده است،موید آن است که قانونگذار در مقام تسهیل دایر نمودن چنین فعالیت هایی( ولو در اماکن مسکونی) در نقاط مختلف شهر برای تسهیل امور شهروندان است.

-به تصریح بخشنامه شماره 813/649329 مورخ 13/6/1392 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران : مهد کودک ،آموزشگاه ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی از جمله مشاغلی هستند که می توانند در اماکن مسکونی مستقر و فعالیت نمایند.

2-2 در مورد موضوع استخر به عرض می رساند: مسقف نمودن استخر با پوشش قابل جابجایی و متحرک که صرفاً برای مصون ماندن از دید همسایگان مجاور انجام گرفته است نه احداث بنا محسوب می گردد و نه تغییر کاربری ،چون کاربری استخر همچنان پابرجاست.

3-2 در مورد فعالیت مستاجر فعلی به عرض می رساند:

الف)طبق پروانه فعالیت تقدیمی (پیوست 18)آقای … به عنوان مدیر مسوول موسسه فرهنگی هنری مهمان نوازان لانه چکاوک مبادرت به دایر نمودن موسسه ای مطبوعاتی در محل ملک نموده است.و این موضوع جزو موضوع فعلیت این موسسه است که در اساسنامه موسسه نیز بدان تصریح شده است.(پیوست 22)و به استناد ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 13/12/1377 انجام فعالیت مطبوعاتی در اماکن مسکونی و استیجاری مجاز است.بویژه آنکه ملک مورد دعوی خانه ای قدیمی است و در مجتمع آپارتمانی واقع نشده تا اسباب زحمت مردم گردد.

ب)فعالیت مستاجر فعلی مشمول فعالیت ها و مشاغل موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 22/2/1389 و فهرست مشاغل خانگی مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.زیرا فعالیت ایشان در شمار فهرست مشاغل خانگی مصوب معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالِ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (بخش نشریات مکتوب )نیز می باشد.پس نه تنها فعالیت ایشان نیز تجاری به حساب نمی آید بلکه بالعکس در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای توسعه مشاغل زودبازده و خانگی است.در بند 4 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصریح شده که برای اشتغال به مشاغل خانگی،نیازی به تغییر کاربری مسکونی نیست.فراتر از این حتی در ماده 11 قانون مذکور،شهرداریها مکلف به تامین مکان مناسب برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی شده اند.

خلاصه و استدعا

با توجه به مراتب پیش گفته خصوصاً طرف دعوی قرار نگرفتن و عدم ابلاغ هیچ یک از ابلاغ ها به مالکین رسمی(موکلین)و مستاجران و نیز اساساً عدم شمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بر فعالیت های مطبوعاتی،خدماتی ، آموزشی و مشاغل خانگی مانند آنچه مستاجران ملک، حسب مورد فعالیت نموده یا می نمایند،نقض و ابطال رای مورد اعتراض را خواستارم.

استدعا دارم توجهاً به آثار زیانباری که اجرای حکم تعطیلی محل برای مستاجر دارد مستنداً به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به هزینه های فراوانی که مستاجر در ملک انجام داده است و موکلین از نظر وجدانی قصد کمک به ایشان را دارند و اینکه جبران خسارات ناشی از تعطیلی محل واقعاً بعید به نظر می رسد،نهایتاً مقرر فرمایید تا تعیین تکلیف نهایی موضوع،اجرای رای کمیسیون ماده 100 متوقف گردد.

با تشکر

مسعود فریدنی

وکیل منتخب شاکیان

ارتباط با وکیل شهرداری و دیوان عدالت

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از رای کمیسیون های مواد 100،77،مشاغل مزاحم،ماده 99،باغات و…مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته و سایر دعاوی شهرداری ها با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.

مطالب مرتبط:

1- شکایت از شهرداری بابت صدور یا ابطال پروانه ساختمان

2-قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز و عدم اجرای آن

3-درباره کمیسیون ماده 5

5 دیدگاه. Leave new

 • امیر
  2022-06-01 10:16

  در مورد پرونده ماده ۱۰۰ راهنمایی میخواستم
  اینکه برای رای اول یک پرونده ماده ۱۰۰ اگه تا ۳ سال طولش بدن هر بار یک تصمیم بی مورد به شهرداری و استعلام بقیه ادارت بنویسن شهرداری و همه جا جواب بنویسه بلامانع هست همه چیزش
  به کجا میشه اعتراض کرد که اگه ۳ سال قبل رای میدادن شاید با ۱۰۰ میلیون جریمه ماده ۱۰۰ با عوارض تموم می‌شدیم الان با ۲ میلیارد میشه اینقدر ضرر زیان چطور میشه ؟
  و اینکه برای ساختمان پروانه صادر شده
  و در مرحله نازک کاری هست
  اضافه طبقه نداره اما تراکم ۱۰۰ درصد کار کردیم به کجا شکایت کنیم چرا ۳ سال طولش دادن؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-06-01 20:55

   سلام
   به نظرم دعوی احراز وقوع تخلف مطرح نمایید.
   ضمن اینکه جریمه (مطمئناً) و عوارض( به نظر بنده) باید بر اساس سال وقوع تخلف محاسبه شود.

   پاسخ
 • ذبیح اله
  2022-12-25 23:22

  سلام من ۹۰ متر زمین کنار آب راه فصلی که متعلق به شهرداری است دارم و همسایه من زمین شهرداری را گرفته و زمین من را کوچه کرده که حکم قطعی که زمین به این جانب تعلق دارد را یا ۹۵ گرفتم و یه رأی کمیسیون ماده صد شهرداری شهر خشت دارم که در تاریخ ۹۹/۱/۲۶ صادر شده حکم به تخریب دیوار همسایه داده اما اجرا نمیشه چون شهرداری مجوز غیر قانونی صادر کرده و در ملک من لوله کشی گاز شده برای همسایه ،حالا من کجا و چگونه میتونم از شهرداری شکایت کنم راهنمایی کنید با تشکر.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-02-05 00:11

   سلام
   سوالتون مبهم هست و ما هم فرصت مشاوره رایگان نداریم.
   اگر تخلف ساختمانی صورت گرفته و کمیسیون ماده صد رای به تخریب صادر کرده، شهرداری ملزم به اجرای رای هست.اگر اجرا نکرد می توان با عناوینی مانند احراز وقوع تخلف علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.اگر سند مالکیت رسمی یا حکم قضایی مثبت مالکیت دارید و همسایه، متصرف ملک شما شده است، دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل مطرح نمایید.اگر فاقد این مدارکید، دعوی رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل مطرح نمایید.

   پاسخ
 • باتشکر ازراهنمایی خوبتان ولی مدیران وکارکنان اجرای احکام شهرداری خیلی بی قانونی وزروگویی می کنن

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.