مهلت طرح دادخواست اعسار مانع جلب

عدم امکان تحویل پارکینگ

اعسار مانع جلب که تعبیری است عامیانه از این بیان حقوقی که طرح دعوی اعسار و ثبت دادخواست اعسار ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه باعث رفع حکم جلب و در صورت صدور حکم جلب(قبل از انقضای مهلت یک ماه)باعث رفع آن می گردد،موضوع نوشتار حاضر است.

البته باید توجه داشت که برای اِعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست گذشتن مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجراییه احراز گردد.و در واقع قبل از انقضای مهلت یک ماه نمی بایست حکم جلب محکوم علیه صادر شود.

در نظریه مشورتی شماره 1596/98/7 مورخ 5/12/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه به این مهم پرداخته شده است که آیا استرداد دادخواست اعسار در مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و سپس طرح و ثبت دادخواست جدید اعسار در مهلت یک ماهه مذکور،اعسار مانع جلب محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مورد نظر که ذیلاً درج می گردد:

نظریه مشورتی در خصوص مهلت طرح دعوی اعسار مانع جلب

ﺣﺴﺐ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد دﻋﻮي اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻓﺮﺟﻪ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺠﺪد دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﺎ وﺻﻒ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ: ﺑﺮاﺑﺮ ذﯾﻞ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 » ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد، دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روزه ﻣﺰﺑﻮر دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر وي ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻠﯽ رد ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺪداً دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد اﻋﺴﺎر ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روزه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده 3 ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

این مطلب در خصوص مهلت طرح دعوی اعسار مانع جلب تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست