مهلت طرح دادخواست اعسار مانع جلب

اعسار مانع جلب که تعبیری است عامیانه از این بیان حقوقی که طرح دعوی اعسار و ثبت دادخواست اعسار ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه باعث رفع حکم جلب و در صورت صدور حکم جلب(قبل از انقضای مهلت یک ماه)باعث رفع آن می گردد،موضوع نوشتار حاضر است.

البته باید توجه داشت که برای اِعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست گذشتن مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجراییه احراز گردد.و در واقع قبل از انقضای مهلت یک ماه نمی بایست حکم جلب محکوم علیه صادر شود.

در نظریه مشورتی شماره 1596/98/7 مورخ 5/12/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه به این مهم پرداخته شده است که آیا استرداد دادخواست اعسار در مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و سپس طرح و ثبت دادخواست جدید اعسار در مهلت یک ماهه مذکور،اعسار مانع جلب محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مورد نظر که ذیلاً درج می گردد:

نظریه مشورتی در خصوص مهلت طرح دعوی اعسار مانع جلب

ﺣﺴﺐ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد دﻋﻮي اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻓﺮﺟﻪ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺠﺪد دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﺎ وﺻﻒ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ: ﺑﺮاﺑﺮ ذﯾﻞ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 » ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد، دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روزه ﻣﺰﺑﻮر دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر وي ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻠﯽ رد ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺪداً دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد اﻋﺴﺎر ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روزه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده 3 ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

این مطلب در خصوص مهلت طرح دعوی اعسار مانع جلب تدوین گردیده است.

6 دیدگاه. Leave new

 • رسول
  2022-08-02 09:45

  سپاس ممنونم

  پاسخ
 • جواد حسن پورثالث
  2022-12-25 08:26

  سلام/ استاد فرهیخته و بزرگوار ؛ 3 تا سوال داشتم .؛
  (۱) آیا طرح دعوی اعسار از پرداخت نفقهٔ همسر و دختر۷ساله ام در آینده مسبب واگذاری حق طلاق به همسرم میشود؟
  (۲)صدور حکم بر اعسار مطللق تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟
  تمام دارائی(اعم از نقدی،منقول وغیر منقول) ومایملک بنده یک آپارتمان 60متری(مستثنیات دین) میباشد/مدلل بر افسردگی روحی،ناراحتی وتالمات روحی روانی خانه نشین شده وبیکار هستم، مطلقأ وبالعینه هیچ ندارم ومدلل بر اعسار مطلق در منزل قدیمی پدری ام سکونت داشته وزندگی میکنم.
  (3)۲ روز در هفته با دخترم ملاقات دارم و مبلغی برای دخترم خرج وهزینه میکنم.آیا جمع مبالغ هزینه شده در روزهای ملاقات با دخترم قابل تهاتر با نفقهٔ دخترم(طبق حکم دادگاه ماهیانه600هزار تومن) میباشد یاخیر؟
  باسپاس از بزرگواری تمامی انسانهای آزاد وآزادۀ خوش ذات،با جنم وبا مرام🙏💚🌹

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-01-21 11:15

   درود
   بنده اصولاً کار خانواده انجام نمیدم به هیمن خاطر اگه از همکارانی که در این زمینه تجربه دارند کمک بگیرید بهتره ولی در محدوده اطلاعاتی که دارم:
   1-اعسار شما برای پرداخت نفقه، رافع خطر گرفتن رای طلاق از سوی همسرتون نیست هم به عنوان شروط ضمن عقد و هم به دلیل حکم قانون
   2-صدور حکم اعسار مطلق در حالی که هیچ مالی غیر از مستثنیات دین ندارید و همین طور محل درآمد، منعی نداره ولی مبنای خوبی برای گرفتن رای طلاق از سوی همسرتون هست.
   3-به نظر میرسه کسر هزینه های نگهداری فرزند در حالی که شما به حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه شدید، صحیح نباشه و حتی در فرض پذیرش این مهم، نباید به نحوی محاسبه بشه که در اون 28 روی باقی مانده ماه، هزینه ای برای نفقه باقی نمونه.

   پاسخ
 • سلام بنده دوتا چک سفید امضا دادم به یه نفر الان یدونش رو خودش نوشته ورفته شکایت کرده اسم خانمم رو هم پشت چک نوشته ویه امضا جعلی زده پشت چک الان دادگاه منو محکوم کرده چیکار کنم خانمم ازاین قضیه بره کنار چون اون واقعا خبرنداره

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 16:10

   درود بر شما
   دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
   بستگی داره به چه عنوان چک سفید امضا داده اید آیا به طرف مقابل اجازه درج مبلغ داده شده یا خیر اگر ماذون نبوده، شکایت خیانت در امانت مطرح نمایید.
   همسرتان هم شکایت جعل مطرح کنند علیه ایشون هر چند که بواسطه عدم شکایت از همسرتان فعلاً ضرری متوجه او نیست.
   اگر خودتان امضای همسرتان را درج نموده اید که مشکل دو چندان است!

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.