منزل مسکونی مستثنیات دین چه شرایطی دارد؟

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

منزل مسکونی مستثنیات دین خواه دین مورد حکم دادگاه،مهریه باشد یا هر دین دیگر مانند وجه چک،بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی چه شرایطی دارد؟

در این باره باید گفت ا-اینکه منزل مسکونی یا خانه ای که محکوم علیه آن را جزو مستثنیات دین به حساب می آورد،چند متری است؟ را باید با توجه به شأن محکوم علیه معین نمود.برای نمونه شان اجتماعی و شغلی یک پزشک متخصص با شان یک کارمند دولت و یا کارگر متفاوت است.

به باور ما قانونگذار در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام طبقه بندی اقتصادی اشخاص و قضاوت آنها نیست.بلکه منظور وی از بند الف ماده پیش گفته،حفظ حرمت و آبرو ی اشخاص است.

2-استفاده از منزل مسکونی ای که به ادعای محکوم علیه جزو مستثنیات دین است در قبول یا رد این ادعا توسط مرجع قضایی تعیین کننده است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص نظریه ای صادر نموده است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 1490/98/7 مورخ 7/12/1398 در خصوص منزل مسکونی مستثنیات دین

اﺳﺘﻌﻼم:

زوﺟﻪ درراﺳﺘﺎي وﺻﻮل ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. زوج در اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادر وي واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح دﻋﻮي اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮري ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪار اول و دوم را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ زوج، زوج ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺴﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﺰل اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﻪ زوج ﻧﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺳﮑﻮﻧﺖ زوج در آن ﻣﻠﮏﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰو ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده24 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب1394 و ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ آن، ﻣﻨﺰل

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻً، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز و ﺷﺄن ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺴﺎرش ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎزعﻓﯿﻪ، در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد.

گفتنی است ﻣﺎده24 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب1394 مقرر داشته است:مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌ به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

این مطلب که در تنظیم لایحه دفاعیه در موضوع مستثنیات دین قابل استفاده و استناد است با عنوان منزل مسکونی مستثنیات دین تدوین گردیده است.

4 دیدگاه. Leave new

  • تشکر بابت توضیحات شما.

    پاسخ
  • محمد شمسی
    2021-04-30 15:43

    سلام. بنده با مورد مواجه بودم که زوج بالغ بر 10 سال است که از کشور خارج شده و دادگاه از بابت 100 سکه بهار آزادی ، قرار تأمین خواست 3 دانگ یک ملک متروکه را که سه دانگ دیگر آن به زوجه تعلق دارد، صادر نموده است اما از مهرماه 1398 تا آخر فروردین 1400 از اتخاذ تصمیم دایر بر صدور حکم مبنی بر استیفای طلب (مهریه) زوجه از منزل غیر مسکونی زوج، امتناع می نماید. خوشبختانه مطالعه این مقاله و خصوصا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه کمکی موثری برای استیفاء حق زوجه از طریق مقامات ارشد قضائی استان خواهد بود. سپاسگزارم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست