مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری و تفکیک صلاحیت های دیوان و دادگاه حقوقی

کمیسیون ماده 100

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری توجهاً به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و تغییر عنوان دعوی از تصدیق ورود خسارت به احراز وقوع تخلف از قانون قدیم دیوان به قانون فعلی و اینکه آیا در وضعیت فعلی؛ دیوان عدالت اداری علاوه بر احراز وقوع تخلف ادارات دولتی و شهرداری ها از قوانین و مقررات،تکلیف و مسئولیتی به احراز رابطه سببیت بین تخلف سازمان یا اداره طرف دعوی و ورود خسارت دارد یا خیر،موضوع یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است که جهت اطلاع کاربران و علاقمندان به دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری ها عیناً درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 1223/98/7 مورخ 28/8/1398در خصوص مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه 1 ذﯾﻞ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 2 اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي در دﯾﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه وﻇﯿﻔﻪ دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت و وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﯿﺰ اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ، اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖﯾﺎ دادﮔﺎه؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﯾﮏ و دو اﯾﻦ ﻣﺎده را ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي در دﯾﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺒﺎرت «ﺗﺼﺪﯾﻖدﯾﻮان» ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1360 و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 13 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1385 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت «وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ»در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺮاز ورود ﺧﺴﺎرت و راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ﺧﺴﺎرت وارده و ﻧﻮع ﺟﺒﺮان و ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

این مطلب در مورد مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری تدوین گردیده است.

ارتباط با وکیل دعای شهرداری و دیوان

شما می توانید به منظور تعیین وقت ملاقات و مشاوره جهت طرح دعوی علیه شهرداری ها و دعاوی دیوان عدالت اداری در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

12 دیدگاه. Leave new

 • سلام خدمت شما محترم!
  اگر درمورد جبران خسارت اداری منابع دارید با ما بفرستید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-02-21 17:09

   سلام بر شما
   خیر متاسفانه کتاب یا مقاله ای در اختیار ندارم ولیکن بعد از گرفتن حکم احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری و با فرض ایراد خسارت بواسطه نقض قوانین و مقررات توسط دستگاه اجرایی،می توان در دادگاه حقوقی رای محکومیت سازمان یا اداره متخلف را اخذ نمود.

   پاسخ
 • مریم
  2022-11-01 15:57

  4دیواری ما رو اومدند خراب کردند اما بجتی اینکه طبق روشهای معمول یطرف دیوار رو بریزند تا صاحب ملک بره سراغ کارای اداریش همه مصالح ولوازم و در و پیکر رو پودر کردند.مطالبه خسارت از چه طریقی میشه کرد؟
  و نصف شب خراب کردند بدون اینکه فیلم بگیرن یا به ما بگند و اینکه داخل اون ۴دیواری حیوان نگهداری میشده

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-04 20:54

   سلام
   به نظر موضوع در صلاحیت دادگاه محل هست از باب تقصیری که مرتکب شدن، منتها بسیاری بر این باورند که باید ابتدا رای احراز وقوع تخلف از دیوان صادر بشه و بعد دادگاه رسیدگی کند.

   پاسخ
   • فائزه
    2023-01-12 03:13

    سلام من در اداره آیی قبول شدم رقیبم با تقلب و درست کردن استشهاد محلی خودش رو بومی جا زد و استخدام شد.من به دیوان شکایت کردم و دیوان بعد یکسال و نیم در تجدید نظر به من رای داد.در این مدت ایشان تقریبا یکسالی حقوق دریافت کردن .سوال اینجاست آیا من میتونم درخواست خسارت کنم؟از بابت حقوق ناحقی که ایشون دریافت کردن؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2023-02-17 00:47

     سلام
     احتمال نتیجه گیری پایین هست و شاید با طرح دعوی احراز تخلف و به فرض گرفتن حکم از دیوان بتوانید در دادگاه کار را پیش ببرید.

     پاسخ
   • حسام سلطانی
    2024-04-24 14:35

    سلام ۱۰ سال پیش درخواست صدور پروانه ساختمانی برای زمین خود در کنار رودخانه ارائه کردم پس از نامه نگاری شهرداری و شرکت اب منطقه ای .شرکت آب زمین من را جز حریم رودخانه و خرید استملاکی خود اعلام کرد.اکنون پس از ۱۰ سال به صورت شفاهی گفتند حریم رودخانه کم شده و زمین جز املاک آب منطقه نمیباشد یعنی اشتباه رخ داده آیا من میتوانم مابه تفاوت صدور پروانه از ۱۰ سال پیش که به شهرداری دادم و مصالحی که خریداری کرده بودم را تابه امروز از اداره آب منطقه ای مطالبه کنم؟ چون گفته شد کسانی که زمینشان جز املاک اداره آب منطقه ای نبوده و نفروختند میتوانستند در حریم خانه بسازند

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2024-05-28 17:29

     سلام
     جا کار داره برای طرح دعوی احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان
     هر چند به سختی رای می دهند.

     پاسخ
 • فریدون عبدالهی فر
  2023-12-05 15:48

  سلام شهرداری بدون اطلاع قبلی تمام وسایل تفریحی از قبیل قایق ترامبولین و…بااینکه قرارداد داشتم جمع اوری کرده و به جای نا معلوم انتقال داده میخوام از دست شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنم در قسمت موضوع. چه عبارتی باید بنویسم لطفا راهنمایی بفرمائید با تشکر

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-12-08 00:10

   سلام
   تا قبل از مطالعه مدارک و شنیدن تمام اطلاعات و مسائل نمیشه نظر قطعی داد ولی با توجه به منشا قراردادی موضوع، دادگاه صالح به رسیدگی هست نه دیوان.عنوان خواسته هم بستگی به متن قرارداد داره ولی علی القاعده شهرداری مکلف به جبران خسارات ناشی از پیمان شکنی است.

   پاسخ
 • محمد
  2024-02-15 13:20

  با سلام
  من سابقا تحت قرارداد پیمانی استخدام دادگستری بودم تا اینکه گزینش رای به خاتمه قرارداد به دلیل گزارش های پرونده پرسنلی داد و این رای با شکایت در دیوان شکست و بازگشت به کار خوردم البته دیگه نمیخوام برگردم دادگستری
  سوال: بابت این 10 ماهی که بیکار بودم و صدمات مادی و معنوی این تصمیم نابجا میتونم طلب خسارت بکنم؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 12:55

   درود بر شما
   دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع پاسخ بدهم.
   من بعضی دعاوی دیوان انجام میدم و در این باره تجربه ای ندارم ولی به نظر با توجه به نقض رای گزینش، می توانید حقوق و مزایای ایام بیکاری را مطالبه نمایید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.