مرجع رسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به رای کمیسیون ماده 77 : دیوان یا دادگاه؟!

مرجع رسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به رای کمیسیون ماده 77 و همین طور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

قبل از پاسخ به این سوال بایستی به این پرسش نیز جواب داد که آیا اساساً آرای قطعی کمیسیون های مواد 77 و 100قانون شهرداری از ناحیه سازمان اخیر قابل شکایت هستند یا خیر؟

گروهی بر این باورند که با توجه به اصل دادخواهی و اینکه همه اشخاص از حقوق مساوی برخوردارند،لذا شهرداری هم می تواند به این آراء شکایت نماید منتها چون امکان شکایت در دیوان عدالت اداری میسر نیست فلذا بر اساس اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است،پس دادگاه به این مهم رسیدگی می نماید.

در تایید  این نظر ممکن است به رای وحدت رویه ﺷﻤﺎره 699 ﻣﻮرخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد گردد.

اما اداره حقوقی قوه قضاییه قائل به نظر دیگری است.

عین استعلام و جوابیه در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 602/98/7 مورخ 19/8/1398 در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به رای کمیسیون ماده 77

اﺳﺘﻌﻼم:

اوﻻً، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد، آﯾﺎ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﻮاد 100 و 77 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ را در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري دارﻧﺪ؟ ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺮ اﺳﺎس راي ﺷﻤﺎره 699 ﻣﻮرخ 1386/8/23 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻘﺼﻮد از آﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در راي ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺛﺎﻟﺜﺎً، در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻋﺘﺮاض ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﻪ آراي ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﻮاد 100 و 77 اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

اوﻻً، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻖ «الف» و «ب» بند یک ماده 10 قانون ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392، ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد، ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض و دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراي ﻫﯿﺄتﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ را در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر و اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪو ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻓﺮض اﺳﺘﻌﻼم، ﺷﻬﺮداري ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﺎده 100 و ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب 1334ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي را در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿﺎً،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 77 و100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري ﺷﻬﺮداري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ دراﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻮراﯾﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢ آنﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢ اداري ﻧﻬﺎد ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺮداري ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه را در دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد و در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺼﺮف از رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 699 ﻣﻮرخ 22/3/1386 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

این مطلب با عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به رای کمیسیون ماده 77 تدوین گردیده است.

ارتباط با وکیل امور شهرداری

شما می توانید جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل دعاوی شهرداری جهت شکایت از آرای کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و کمیسیون مشاغل مزاحم و سایر دعاوی و شکایات علیه شهرداری های سراسر کشور،در ساعات غیر اداری با شماره 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.