لایحه دفاعیه رد اعسار از هزینه دادرسی تنظیمی توسط وکیل از قول موکل

عدم اجرای طرح تفصیلی

لایحه دفاعیه رد اعسار از هزینه دادرسی زیر، نمونه لایحه در جهت رد دادخواست اعساری است که نگارنده ( مسعود فریدنی –وکیل پایه یک دادگستری) از قول موکل، تنظیم و در اختیار وی قرار داده است.

عنایت فرمایید که هر پرونده، شرایط دفاعی خاص خود را داراست و برای تنظیم دادخواست های تجدیدنظرخواهی از قبول یا رد اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به، صلاح بر این است که به مختصات و وضعیت استناد به هر یک از دلایل اثباتی توجه شود.

لایحه مورد نظر به قرار زیر است:

لایحه دفاعیه رد اعسار از هزینه دادرسی

لایحه دفاعیه رد اعسار از هزینه دادرسی جهت ارائه در جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در مرحله بدوی به این قرار است:

به نام خدا

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی …

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: لایحه دفاعیه جهت جلسه مورخ 30/11/1400 در پرونده شماره 0001185

احنراماً اینجانب «….» در مورد وقت رسیدگی بالا با موضوع رسیدگی به ادعای اعسار آقای «…..» مراتب زیر را در جهت رد چنین ادعایی و نیز اثبات واهی و بی اساس بودن دعوی اصلی یعنی مطالبه مبلغ 000/000/285 تومان به استحضار عالی رسانده و توجهاً به اینکه تمام سرمایه و پس انداز حاصل از کارگری و کشاورزی بنده بازیچه زیاده خواهی نامبرده قرار گرفته است، رد دعوی مطروحه را تمنا دارم.

1-با توجه به اینکه بنده نیز طی پرونده کلاسه بایگانی 0001141 شعبه سوم حقوقی آن دادگاه، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجوه مازاد پرداختی علیه خواهان مطرح نموده و وقت رسیدگی آن بر اساس ابلاغیه شماره 140036100016898254 (پیوست شماره یک) به تاریخ 7/12/1400 معین گردیده است و دو دعوی مطالبه الباقی ثمن ( به فرض وارد بودن ادعا) و تنظیم سند رسمی، کاملاً مرتبط با یکدیگرند به طوری که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری است و رسیدگی در دو شعبه مستقل ، احتمال صدور آرای متناقض و متعارض را افزایش می دهد لذا بدواً با ادای تکلیف مقرر در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان رسیدگی به هر دو دعوی و پرونده در یک شعبه با تشخیص و تعیین ریاست محترم دادگستری … می باشم.

2- ارائه اصل مبایعه نامه استنادی را درخواست دارم.

متاسفانه وکیل محترم خواهان با علم به اینکه می بایست اسناد و منضمات دادخواست تصدیق گردند تصویرمبایعه نامه ای را ارائه نموده است که مشخص نیست خواهان، چنین سندی را چگونه تهیه و تدارک دیده است؟! و چون چنین مدرکی، ناقص و متفاوت از مبایعه نامه تنظیمی بین بنده و خواهان است، رد دعوی را به استناد  ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دارم.

وقتی اصل مستند دعوی قابل ارایه نیست و مبایعه نامه تنظیمی بین بنده و خواهان دارای مفادی غیر از فتوکپی ابرازی است، از اساس رسیدگی به دعوی اعسار، سالبه است به انتفاء موضوع زیرا به شرحی در تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 1/7/1400 (پیوست های شماره دو و سه)آمده است متراژ عرصه ملک، 153 متر مربع قید شده است در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که بر خلاف آنچه خوانده ردیف یک اعلام داشته و در ماده دو قرارداد نیز در موضع بیان مساحت عرصه پلاک ثبتی مادر به شماره  … فرعی از …اصلی به متراز 153 متر مربع تصریح گردیده است، مساحت عرصه تنها 133 متر است و به مقدار قابل توجه 20 متر از مساحت اعلامی کمتر است که استعلام وضعیت ثبتی ملک و ملاحظه مندرجات دفتر املاک که انجام مکاتبات لازم با اداره ثبت را در این باره تمنا دارم.

از طرفی طبق قسمت توضیحات مقرر شده است که آقای … به مدت یکسال از تاریخ قرارداد ، در ازای مبلغ دو میلیارد ریال ملک را در رهن و استفاده خود داشته باشد و  تا کنون مبلغ یک میلیارد تومان به وی پرداخت شده است لذا با کسر مبلغ اخیر از بهای مقدار 133 متر برابر با 437/261/170/11 ریال، آنچه می بایست بنده تا کنون پرداخته باشم، مبلغ 437/261/170/9ریال است در حالی که تا کنون وفق قرارداد مبلغ یک میلیارد تومان به صورت دو فقره چک جمعا به مبلغ نهصد و نود میلیون تومان و نیز ده میلیون تومان به شکل کارت به کارت در تاریخ 1/7/1400 به وی پرداخته ام که استعلام وصول چک ها بانک … به شماره های 54012/650351 در تاریخ1/9/1400 و 54012/650353 در تاریخ 3/7/1400  از شماره حساب 984291114 شعبه … را در این مورد تمنا دارم.

با تفاسیر فوق اضافه پرداختی مازاد بر مبلغ 437/261/170/9ریال تا مبلغ 000/000/000/10 ریال که بنده پرداخته ام یعنی مبلغ مورد دعوی به میزان 562/783/829 ریال مستنداً به مواد 372 و 384 قانون مدنی و اینکه وفق سطر اول توضیحات دستنویس، جبران هر گونه کشف الفساد ملک بر عهده فروشنده قرار گرفته است، ثمن مازادی است که بایستی به بنده مسترد گردد که طرح دعوی تنظیم سند و مطالبه وجوه مازاد پرداختی، متشکله در شعبه دوم آن دادگاه تحت کلاسه 0001141 بر همین مبناست.

با این تفاسیر بسیار متاسفم که خواهان به آسانی و در روشنا و پرتو نور حق تعالی قصد تصاحب مال و روزی خانواده بنده را دارد.البته که خداوند ناظر بر همه چیز است!

3-طرح ادعای اعسار صرفاً جهت اطاله رسیدگی و اجبار بنده و تمکین به زیاده خواهی خواهان است زیرا:

1-3 خواهان با ترفند و با سوء استفاده از حسن نیت بنده تلاش دارد ملکی را که به مساحت عرصه تنها 133 متر مربع است به عنوان 153 متر مربع به بنده فروخته و بهای متراژ اخیر را دریافت نماید؟! از این رو فتوکپی ای ارائه کرده که معلوم نیست چگونه چنین سندی را تهیه نموده و وکیل محترم چگونه بدون ارائه اصل مدرک و بدون تصدیق آن مبادرت به طرح چنین دعوی نموده اند.آیا گرفتن رای مثبت توسط خواهان، به قیمت خوردن مال دیگران شرعاً، قانوناً و اخلاقاً رواست؟!

2-3 جناب آقای… مدعی هستند که توان پرداخت هزینه دادرسی دعوی حاضر را که کمتر از 10 میلیون تومان است ندارند اما قراداد حق الوکاله ایشان با وکیل به شرحی که در قرارداد منضم به دادخواست آمده است، بر اساس مبلغ کل 000/500/187 ریال تنظیم و از این مبلغ 000/000/80 ریال نقداً به وکیل پرداخت شده است.از این روست که عرض می کنم هدف خواهان، اطاله دادرسی و خسته نمودن بنده جهت تمکین به زیاده خواهی اوست.

آیا انتخاب وکیل با چنین حق الوکاله ای که تقریباً دو برابر هزینه دادرسی است و در دعوایی که فاقد پیچیدگی حقوقی است ، دلیل بر  ملائت خواهان نیست؟!

3-3 خواهان و شهود تعرفه شده وی که بدون اطلاع از حقیقت و با زیر پا گذاشتن وجدان خود، استشهادیه را امضاء نموده اند توضیح دهند که مبلغ 000/000/000/10 ریال پرداختی بنده را در کجا هزینه نموده اند که حالیه از پرداخت هزینه دادرسی قریب به نُه میلیون تومان که حق بیت المال است، عاجزند؟!

اگر از پاسخ دادن به این موضوع طفره می روند و یا بی اطلاعند؛ بنده پاسخ می دهم که جناب آقای… ، با مبلغ پرداختی بالا قطعاتی زمین مسکونی با ارزش در شهرک …. خریداری نموده که ترقی قیمت حداقل سی درصدی داشته اند و حالیه مظلوم نمایی نیز می نماید که الباقی ثمن را دریافت ننموده ام و….

4-3 مفاد استشهادیه خلاف واقع است چون شهود در مورد اینکه خواهان با مبلغ یک میلیارد تومان دریافتی چه سرمایه گذاری نموده توضیحی نداده اند.

5-3 به موجب ماده 506 قانون آیین دادرس مدنی، بایستی در مورد مبلغ دقیق هزینه دادرسی و منشا اطلاعات توضیح داده شود ولی اولاً-مبلغ هزینه دادرسی دقیق نیست و هزینه دادرسی کمتر از این مبلغ است ثانیاً- قسمت مربوط به منشا کسب اطلاع مالی از اوضاع مالی مدعی اعسار از هزینه دادرسی در استشهادیه ابرازی خالی است!!

6-3 برابر استشهادیه منضم به دادخواست تنها دو نفر استشهادیه را امضاء نموده اند.نام آقای …. که در دادخواست به عنوان شاهد سوم درج شده است در استشهادیه نیست همین طور در مورد آقای …، نه تنها نام و نام خانوادگی وی در استشهادیه ملاحظه نمی گردد بلکه آدرس و اقامتگاه ایشان برابر آنچه در دادخواست آمده است،متفاوت از محل اقامت خواهان است، با این حساب معلوم نیست چگونه از وضعیت مالی خواهان کسب اطلاع نموده اند.

با عنایت به مراتب بالا اولاً-رسیدگی هم زمان به هر دو پرونده یاد شده به صورت توامان و ثانیاً-رد دعوی اعسار و نیز رد دعوی بی اساس و ناحق مطالبه مبلغ 000/000/285 تومان آن هم در قبال ملکی که مقدار قابل توجهی کسری مساحت دارد را استدعا دارم.

تقاضا دارم مدرک مالکیت خواهان بر رقبه مورد دعوی نیز مطالبه گردد چون ایشان هیچ سند و وکالتنامه ای به بنده ارائه نداده است و هیچ اعتمادی به او ندارم.

با تشکر و احترام

این مطلب در خصوص دلایل رد اعسار و به عنوان نمونه لایحه دفاعیه رد اعسار از هزینه دادرسی توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی ) تدوین گردیده است.

8 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.