قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز و عدم اجرای آن

قانون ماده واحده شهرداری

قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز شهرداری و عدم اجرای آن، علاوه بر آنکه موجب کاهش قیمت زمین و ملک می گردد این نتیجه را نیز در پی دارد که بواسطه تغییر کاربری قبلی ملک و زمین ، اِعمال حقوق مالکانه مانند تفکیک و ساخت و ساز در ملک که مقدمه آن صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری است ، دچار محدودیت هایی گردد.

همین محدودیت ها موجب به تکاپو افتادن مالک می گردد که بالاخره شهرداری چه واکنشی در قبال طرح فضای سبز ارائه می دهد. در زیر به بررسی اجمالی سوالات مربوط به قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز می پردازیم:

منظور از قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز چیست؟

قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز به این معناست که ملک یا املاک محدوده ای معین جهت استفاده و کاربری فضای سبز مثلاً پارک یا بوستان اختصاص داده شود. پهنه حفاظت سبز و باز با علامت اختصاریG/ Greenشناخته می شود.

برای نمونه زمینی که در طرح تفصیلی وقت ، دارای کاربری مسکونی است به علت کمبود فضای سبز در محله مورد نظر با تصویب کمیسیون ماده پنج و یا در بازنگری طرح تفصیلی جهت احداث پارک به کاربری فضای سبز تغییر یابد.

در اینجا علی رغم اینکه کاربری فضای سبز موجب کاهش شدید قیمت ملک می گردد علی الاصول نمی توان به مصوبه کمیسیون ماده 5 ایراد نمود. ولی مساله این است که ممکن است حقوق قانونی مالک، نادیده اِنگاشته شود در این خصوص چه راهکار حقوقی موجود است؟

در این باره بایستی قائل به تفکیک شد و در جایی که حقوق قانونی و مکتسب مالک لحاظ نشده و یا ضوابط و معیارهای فنی و حقوقی تغییر کاربری و قرار دادن زمین در طرح فضای سبز مراعات نشده باشد؛ به مالک حق داد که در مراجع قانونی به مصوبه مربوط به تغییر کاربری از مسکونی یا هر کاربری دیگر به فضای سبز اعتراض و شکایت نماید.

چون کمیسیون ماده 5 یک کمیسیون اداری و دولتی است،مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات و تصمیمات این کمیسیون و نیز شکایت از طرح تفصیلی ،دیوان عدالت اداری است.

تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی

ممکن است و البته اصل بر این است که مصوبه کمیسیون ماده 5 یا مفاد طرح تفصیلی خالی از ایراد اداری و قضایی باشد.در اینجا چنانچه شهرداری،طرح فضای سبز را اجرا ننموده و در عین حال از صدور پروانه ساختمانی نیز امتناع نماید( که در غالب موارد این گونه است) برای برون رفت از این معضل که همانا عدم بهره برداری مالک از ملک خود است، چه راهکاری اداری متصور است؟

در این باره مالک می تواند از کمیسیون ماده پنج ،تغییر کاربری و اعاده کاربری مسکونی یا کاربری قبل و یا حتی هر کاربری دیگر را درخواست نماید. در این فرض معمولاً مالک زمین ،درخواست را به شهرداری ارائه نموده و شهرداری نیز طرح موضوع در کمیسیون جهت بازنگری در طرح فضای سبز را منوط به دریافت قسمتی از ملک یا بهای آن می نماید.در مورد این ادعای شهرداری ، گفتنی است که قبلاً بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری،دریافت مال اعم از ملک یا وجه در قبال تغییر کاربری ممنوع و غیرقانونی اعلام شده بود ولی در سال های اخیر، نظر هیات مذکور بر تعلق هزینه تغییر کاربری با رعایت تشریفاتی مانند تصویب مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج بوده است.

برای نمونه در بند «ج» دادنامه شماره 1310-1397/5/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

«با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۵/۲/۱۳۶۶ بعد از تأئید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳/۲۴۱۵۰-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۳۴/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام  می شود از جملـه وظایف و مسئولیتهای شـورای اسلامی شهرهاست و نظر بـه تبصره ۱ مـاده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده  مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشـی از املاک و فضاهای آموزشـی، ورزشـی و تربیتی خود با عبارت « تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف  می باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.»

متاسفانه در مورد هزینه تغییر کاربری بر خلاف تفکیک و افراز اراضی ،هیچ نصاب و درصد معینی پیش بینی نشده است و این موضوع موجب کاهش قدرت چانه زنی مالک گردیده است.

عدم اجرای طرح فضای سبز شهرداری

ممکن است شهرداری به علت نداشتن بودجه لازم از اجرای طرح و پرداخت قیمت ملک خودداری نماید.در این باره گفتنی است که طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها:

«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند».

در صورتی که شهرداری نه مبادرت به پرداخت بهای ملک نماید و نه طرح را اجرا کند و نه اجازه ساخت و ساز به مالک دهد؟! می توان با احراز شرایطی در دیوان عدالت اداری ضمن تنظیم دادخواستی دقیق و جامع ، برای گرفتن پروانه ساختمان طرح دعوی نمود.

اجرای طرح و نپرداختن قیمت ملک

ممکن است شهرداری مبادرت به اجرای طرح نماید ولی قیمت زمین واقع در طرح و کاربری فضای سبز را نپردازد ،در این خصوص توصیه وکیل متخصص امور شهرداری آن است که در صورتی که طرح و تشریفات تملک رعایت شده باشد و یا حتی به فرض عدم رعایت تشریفات قانونی ،مطالبه بهای ملک به نفع مالک باشد،نسبت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک به نرخ روز در دادگاه های عمومی طرح دعوی گردد.

دادنامه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور مرتبط با توضیح اخیر است. متن رای اخیر به این قرار است:

«نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

قیمت زمین با کاربری فضای سبز

در مورد نحوه ارزیابی قیمت ملک واقع در طرح فضای سبز یا هر طرح دیگر می بایست قیمت روز ملک بر اساس کاربری قبل از قرار گرفتن ملک در طرح پرداخت گردد.با این حال روشن است که کسانی که مبادرت به خرید ملک واقع در طرح به صورت غیر رسمی و با سند عادی می نمایند معمولاً قیمت بسیار کمتری از قیمت روز کاربری سابق را می پردازند که البته این نحوه قیمت گذاری ،منطقی و طبیعی است که علت آن محدودیت ها و موانع بهره برداری است که بواسطه قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز یا هر طرح دیگر مانند آموزشی و ورزشی بوجود می آید.

مسائل و مشکلات حقوقی بحثِ قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز ،بسیار گسترده است و در این مقاله به اختصار بدان پرداخته شد.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و دیوان

شما می توانید از سراسر کشور جهت اخذ مشاوره ،تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست ، تنظیم قرارداد وکالت و سپردن فرآیند دادخواهی علیه شهرداری و کمیسیون ماده پنج ، حسب مورد در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی با شماره تلفن 09123978117 ( به نام مسعود فریدنی/وکیل پایه یک دادگستری) تماس بگیرید.

از پذیرفتن مشاوره رایگان معذوریم.

27 دیدگاه. Leave new

 • کاظم
  2021-06-17 22:04

  سلام
  آیا در مورد الزام شهرداری نسبت به صدور مجوز پروانه ساخت در مورد املاک با کاربری فضای سبز که 18 ماده از تصویب طرح گذشته باشد ، رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است یا خیر؟.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-06-24 19:46

   سلام بر شما
   این موارد مشاوره محسوب و برای ارشاد کامل به صلاح هست که به صورت حضوری یا غیر حضوری از وکیل مشاوره بگیرید ولیکن فارغ از صدور چنین رایی از هیات (که در این مورد خاص در حال حاضر چیزی خاطرم نیست) در نظر داشته باشید که شهرداری در این فرض مکلف به صدور پروانه هست و دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه بایستی منتهی به صدور حکم به نفع مالک بشه منتها اگه شهرداری قبل از 5 سال طرح رو اجرا کنه بابت اعیانی چیزی به مالک نمی پردازه.
   تاخیر در پاسخ گویی ناشی از مشغله کاری هست.

   پاسخ
 • شفاعت طلب
  2021-06-23 11:54

  زمینی که از سال ۱۳۴۰ متعلق به پدرم بوده بمن ارث رسیده ومن یک آپارتمان ۲طبقه بارعایت اصول مهندسی ساختم الان بمن امتیاز نمیدن میگن که زمین در فضای سبز قرا دارد در حالی که این تنها سرمایه ی من

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-06-24 19:41

   درود بر شما
   چنین مواردی مشاوره محسوب می شوند و از طرفی سوال هم مبهم هست ولیکن چنانچه روی همان ملک،پروانه ساختمانی صادر شده باشه،به نوعی قرار گرفتن در طرح فضای سبز خلاف حق مکتسبه مالک و طرحی هست که معیارهای حقوقی در تصویب آن رعایت نشده است.اگر فرض مسئله طبق این برداشت بنده هست،به نظر طرح دعوی ابطال اون طرح راهکار مناسبی هست.
   تاخیر در پاسخ گویی ناشی از مشغله کاری هست.
   موفق باشید.

   پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-07-13 02:54

   سلام و پوزش از بابت تاخیر در پاسخ گویی به جهت مشغله کاری
   هر چند ارائه خدمات حقوقی نیازمند پرداخت حداقل هزینه مشاوره هست ولیکن در مورد سوال به جهت اینکه در کاربری فضای سبز،احداث بنا انجام گرفته است شهرداری می تواند موضوع را در کمیسیون ماده 100 به علت احدث بنای فاقد پروانه مطرح نماید.راجع به اینکه آیا حکم بر ابقاء بنا ضمن پرداخت جریمه صادر خواهد شد یا رای به قلع و اینکه دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه به نتیجه خواهد رسید یا خیر، توضیح مفصل حقوقی لازم هست که از این طریق و در اینجا امکان ارائه آن نیست.

   پاسخ
 • قدرت غلامی
  2021-07-31 18:19

  سلام.بنده ملکی در شهرستان دارن. دارای سندششدانگ ،درخصوص تغییرکاربری فضای سبزبه مسکونی موضوع ازکمیسیون ماده۵ رای صادرشده، ازآخرین طرح تفضیلی هجده سال گذشته ، طرحی اجرا نشده؟؟ هم اکنون شهرداری به بهانه اینکه درصورتیکه به ملک بنده مجوزساخت بده ، قسمتی از اراضی مجاورکه دربن بست قرار میگیره ازحیز انتفاع خارج میشه؟ ازطرفی امکان واگذاری ان قطعه زمین بن بست به بنده مقدور نبوده؟؟طبق اسنادومدارک حدودا دوساله ازشهرداری درخواست مجوزساخت کردم. امروز برو فردا بیا…..؟ پاسکاری به کمیته فنی؟؟؟ پاسکاری به املاک….؟؟؟پاسکاری به حقوقی……؟؟؟ خلاصه آیا امکان طرح مبنی برالزام شهرداری در دیوان عدالت مقدور هست؟ چه مدت زمان طول میکشه

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-07-31 23:36

   سلام – اون طور که از سوال برمیاد مشکل ملکی که برای همسایه پیش میاد، ارتباطی به شما نداره و باید بررسی بشه که صدور پروانه های ساختمانی سابق منشا این مشکل بوده یا نقایص طرح تفصیلی؛ به هر حال منعی برای به نتیجه رسیدن دعوی شما متصور نیست-بدوی و تجدیدنظر و به طور میانگین 6-7 ماه—–باز بسته به شعبه داره و حجم پرونده ها

   پاسخ
   • سلام. بیش از ۴۰ سال هست در شهرک مسعودیه زمین با سند دارم. هنوز در طرح فضای سبز قرار دارد. و اجازه ساخت نمی دهند و معامله نمی شود. آیا می توانم مجوز ساخت بگیرم و این حق را دارم که شکایت کنم. ممنونم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
     2022-04-01 19:23

     درود
     پاسخ به این سوال نیاز به رد و بدل شدن سوال و جواب بیشتر بین وکیل و ارباب رجوع هست ولیکن به طور خلاصه بدون شک شهرداری ملزم به صدور پروانه احداث بنای مسکونی ( در فرضی که کاربری قبل از فضای سبز، مسکونی بوده) می باشد.
     در صورت عدم توجه شهرداری به حقوق مالکانه،حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در این باره برای شما محفوظ است

     پاسخ
 • کمال
  2021-11-23 12:50

  عرض سلام وادب دارم وسوال بنده این هست که شهرداری روی زمینهایی که ساخت وساز نشده وواطرافش کلا مسکونیه طرح فضای سبز گذاشته روش سال 96. ماهم زمین رواز2نفر بعداز مالک اصلی که سند رسمی دارد خرید کردیم . اینک بدون مجوز ساخت از شهرداری درزمین مذکور مسکونی 1طبقه ساختیم وچسبیده به ساختمان همجوارش می باشد ودرش زندگی می کنیم . به نظر جنابعالی راهکاری هست که بنده انجام بدم تا طرح را بردارند .باتشکر فراوان

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-12-02 21:22

   درود بر شما
   این مورد نیاز به توضیح مفصل داره و به جهت اهمیت موضوع بهتره حضوراً به دفتر مراجعه کنید ولی به طور خلاصه، ابطال اون قسمت از طرح تفصیلی کار مشکلی هست و باید به دلایل حقوقی و فنی به طرح تصویبی فضای سبز ایراد گرفته بشه و کلاً دعوایی هست که فقط در موارد خاص به نتیجه میرسه.
   در چنین مواردی معمولاً با شهرداری، توافق و بابت تغییر کاربری، با شرایطی هزینه ای ازمالک دریافت میشه(به شرط تصویب تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج)

   پاسخ
 • صالح
  2021-11-28 02:34

  سلام وقت بخیر
  زمینی که در طرح پارکینگ باشه هم شبیه فضای سبز بعد از ۵ سال از تصویب طرح میشه تقاضای پروانه داد یا در کاربری پارکینگ قانونش فرق داره ؟؟

  پاسخ
 • عباسی
  2022-01-07 13:38

  باسلام ودرود قطع زمیتی دارم که از مالک اولیه که خریدم نامه شورای شهر وشهرداری که توافق شده با مالک که زمین فوق تبدیل به مسکونی بشه سال ۹۰ این نامه توافق شده الان که میخوام مجوز طبق توافق انجام شده بگیرم شهردلری دبه در میاره به من نیگه برو سند بگیر تا خسارت بدم آیا با توجه به نامه توافق خود شهرداری
  با مالک باید مجوز مسکوتی صادر کنه یا من شکایت حقوقی کنم که شهرداری ملزم به این کار بشه لطفان راهننایی کنیدتشکر

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-02-05 13:06

   درود و پوزش از بابت تاخیر در پاسخ دهی به جهت مشغله کاری – پاسخ دقیق به چنین مواردی نیازمند جلسه حضوری و یا اخذ مشاوره غیر حضوری ضمن پرداخت هزینه است با این حال و علی رغم ابهامات و عدم جامعیت سوال:
   1-تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 می باشد.
   2-گویا مالکیت شما مستند به سند رسمی نیست بنابراین برای شکایت احتمالی در دیوان عدالت اداری ، بایستی یا حکم تایید مالکیت در اختیار داشته باشید و یا سند مالکیت ارائه نمایید.با وجود سند عادی مالکیت و اصطلاحاً قولنامه ای بودن ملک، موضع شما ضعیف است.
   3-در سال 1390 گرفتن هزینه بابت تغییر کاربری مجاز نبوده ولی در حال حاضر مجاز هست بنابراین اگر آن زمان هزینه اخذ شده، خلاف مقررات هست.
   4-صدور پروانه احداث بنای مسکونی در ملکی که کاربری مسکونی ندارد، میسر نیست.

   پاسخ
 • سال ها گذشته و طرح فضای سبز عملی نشده و زمین بلاتکلیف مانده. آیا ازشهرداری به قیمت روز میتوانم پول زمین را پس بگیرم؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-04-01 19:18

   درود
   خیر
   در چنین شرایطی می توانید تمامی حقوق مالکانه را اعمال نمایید در صورت عدم توجه شهرداری، می توان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود.

   پاسخ
   • محمد
    2022-04-12 15:47

    سلام خسته نباشین من از سال ۸۰ برای ساخت زمین محوز سوله بگیرم چن دین بار به شهرداری درخواست دادم اما میگن طرح فضا سبز میباشد درصورتی که اطراف ملک بنده ساخته شده است دراین خصوص چیکار کنیم که بتوانیم مجوز ساخت بگیرم ملک های ساخته شده همگی صنعتی میباشد سوله خرپا

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
     2022-04-12 19:19

     درود
     زنده باشید
     پاسخ به این سوال نیازمند صرف وقت و بررسی ( از طریق سوال و جواب بیشتر بین وکیل و ارباب رجوع) هست با این حال ساده ترین راه، طرح درخواست تغییر کاربری و انجام توافق با شهرداری با رعایت همه ملاحظات قانونی است.
     ابطال طرح فضای سبز به عنوان دعوایی که بعضاً مردم در این مقولات مطرح می نمایند نیازمند ارائه ادله قوی مبنی بر غیر فنی و یا حقوقی بودن طرح فضای سبز هست و امکان نتیجه گیری آن در دیوان بسیار کم هست.
     طرح دعوی الزام به صدور پروانه در فرض محقق بودن شرایط صدور پروانه نیز راه کار دیگری است که هر یک از موارد گفته شده باید به تفکیک و با دقت بررسی شوند.

     پاسخ
 • شریفی
  2022-04-26 15:38

  با سلام و احترام.
  بنده یک سوال از خدمت شما دارم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. فرض کنید بنده یک زمین با کاربری آموزشی یا هر کاربری عمومی خریداری کردم. یا می توانم به استناد قانون وضعیت تعیین املاک واقع در طرحهای دولتی از حقوق مالکانه استفاده کنم و استفاده آن را به مسکونی درخواست نمایم. باز هم تاکید می نمایم بنده با علم بر اینکه کاربری آموزشی می باشد با قیمت پایین تر از کاربری مسکونی از مالک اولیه خریدار نموده ام. سوال اینجا مطرح میشه آیا حقوق مالکانه من که با کاربری آموزشی خریداری نموده ام همان کاربری آموزشی است یا می توان به استناد قانون وضعیت املاک درخواست استفاده مسکونی بدهم یا نه
  با سپاس

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-04-28 17:07

   سلام بر شما
   حقوق مالکانه به اعتبار ملک معین می گردد نه مالک بنابراین تغییر مالکیت نمی بایست در این زمینه مشکلی ایجاد نماید.در مورد اینکه چه حقوقی به چنین ملکی و مالک آن تعلق می گیرد بایستی زمان بیشتری صرف نمود که در اینجا فرصت نیست و چنین مواردی مشاوره محسوب و مستلزم پرداخت هزینه مشاوره است.

   پاسخ
 • خداوردی
  2022-04-27 22:53

  با سلام هزینه تنظیم یک دادخواست به چه میزان است

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-04-28 17:01

   درود
   میزان هزینه تنظیم لایحه به موضوع پرونده بستگی داره.
   در دعاوی شهرداری و ملکی که در حوزه کاری بنده هست و برخی دعاوی دیوان، در حال حاضر به اعتبار موضوع، معمولاً بین دو تا پنج میلیون تومان.

   پاسخ
 • خداوردی
  2022-04-27 22:57

  با سلام زمینی به متراژ 135 متر در یکی از شهر های اقماری قزوین داشته ام که با دریافت استعلام از شهر داری خریداری کرده ام وبعد از جند سال شهرداری حدود 35 متر از زمین را از من به عنوان حق تتیک برداشته وبدون اطلاع من به یک فرد دلال فروخته است لطف راهنمایی فرمایید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-04-28 17:04

   درود
   ظاهراً منظور شما حق تفکیک هست،پاسخ به این سوال نیاز به شرح موضوع و بیان فروض مختلف داره ولی این گونه نیست که به اراضی زیر 500 متر مربع لزوماً قدرالسهم افراز و تفکیک تعلق نگیره…

   پاسخ
 • پشت کوهی
  2022-05-21 17:49

  با سلام
  باغی در شهرستان داریم که در وسط شهر قرار گرفته و در طرح تفصیلی به عنوان فضای سبز شهری هست چند سال قبل یک دانگ از از باغ را به یک اداره دولتی فروختیم که در آن ساختمان ساخته و اخیرا نیز قسمتی را به شخص ثالث جهت احداث ساختمان مسکونی واگذار کرده و در هر دو این ساخت و سازها شهرداری پروانه ساخت داده الان برای تغییر کاربری 5 دانگ سهم ما شهرداری مطالبه50 درصد زمین رو کرده در صورتیکه با ساخت و ساز یک دانگ عملا تغییر کاربری صورت گرفته آیا عمل شهرداری قانونیست؟و یا ما میتونیم از طریق دیوان عدالت بدون واگذاری سهم به شهرداری درخواست کاربری کنیم؟و یا راهکار دیگری هست؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-05-22 00:27

   درود
   دوست عزیر این موارد توضیح مفصل لازم داره و بهتره به جهت اهمیت کار و گرفتن راهنمایی بهتر با صرف مختصر هزینه،حداقل از وکیل مشورت بگیرید.ولی به وطر خلاصه: گرفتن هزینه تغییر کاربری و یا به عنوان مصطلح و شناخته شده اون(عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری) توسط دیوان مجاز شناخته شده ولی در مورد میزان اون باید مصوبات شورای شهر مبنا قرار بگیره هر چند شما ملاحظات اقتصادی خودتون رو دارید و شاید با پرداخت هزینه ای بیش از هزینه تصویبی شورا، راضی به توافق با شهرداری شوید یا فرضاً قسمتی از ملک را واگذار نمایید/اقدام غیر قانونی اداره دولتی برای شما حقی ایجاد نمی نماید هر چند در مورد اون اداره، طبق گفته شما تخلف انجام شده و از طرفی اگه ملک مشاع هست، باید افراز بشه و شما میتونستید مانع ساخت و ساز اداره دولتی در ملک مشاعی شوید مگر اینکه قسمتی را به عنوان مفروز الرعیه واگذار نموده باشید/الزام به تغییر کاربری به جایی نخواهد رسید و….

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست