صلاحیت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و تفاوت آن با هیات عمومی

دفاعیه در مقابل دعوی ابطال سند رسمی

صلاحیت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و اینکه اثر حقوقی رای صادره از هیات مذکور چیست،مورد سوال یکی از استعلامات انجام گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده است که در زیر عین استعلام و پاسخ درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 7/99/14 -1399/3/17

اﺳﺘﻌﻼم:

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ اﻣﻮري ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻗﺮار دارد، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻮان ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ تصمیم ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻪﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ رأي ﺑﻪ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رأي ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور از ﺳﻮي رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎء ﺑﺮ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء رأي در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻣﺼﻮب 1386 ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آراء ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻫﻢ ﭼﻮن آراء ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﻣﺮاﺟﻊ اداري ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﺟﺮاي اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آراء در ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮاﺟﻊ اداري ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺴﺮي اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آراء در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ:

ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده 84 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392، رأي ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺟﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮي ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺑﻄﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

این مطلب با موضوع صلاحیت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و آثار رای هیات های تخصصی دیوان تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.