شرایط وصول عوارض خارج از محدوده

عوارض خارج از محدوده و شرایط وصول و وضع عوارض شهرداری بر زمین های واقع در حریم مورد سوال یکی از استعلامات انجام شده از اداره حقوقی قوه قضاییه است که عین استعلام و پاسخ در زیر درج می گردد:

نظریه شماره 7/99/71  مورخ 1399/3/7

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ در ﺗﺒﺼﺮه 5 ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ، روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮك و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1384 و ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﯾﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺷﻬﺮي در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎم ﺷﻤﻮل ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺷﻬﺮي واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ، آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮي ﭼﻮن ﻋﻮارض ﭘﺪﯾﺪه، ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده، ﻋﻮارض ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮي ، ﻋﻮارض ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ و اﻣﻼك ﻓﻮقاﻻﺷﺎره ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ و آﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

-1 ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ در ﻣﻮرد ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي در ﺑﺎب ﻣﻠﺰم ﺑﻮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﺧﺬ ﻋﻮارض اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎي ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي، ﻃﺒﻖ ﻧﺺ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎﺷﺪه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻼك واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 99 قانون ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪي، ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﺧﺬ ﻋﻮارض و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ﺿﺮورت دارد.

2- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﯾﮏ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال روﺷﻦ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮنﺷﻬﺮداري (اﻟﺤﺎﻗﯽ 1/12/1372 ) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

چنانچه در پی وکیل برای شکایت از شهرداری هستید با ما در ارتباط باشد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری)  با موضوع عوارض خارج از محدوده و شرایط وصول و وضع عوارض شهرداری بر زمین های واقع در حریم تدوین گردیده است.

6 دیدگاه. Leave new

 • مسعود فیروزبخت
  2023-01-11 00:40

  باسلام سند تک برگی دارم ودر محدوده شهر میباشد که خارج از محدوده داخل شهر است بخاطر لاوی گری که دادگستری انجام داده تمامی زمینها بلوار مسعودیه ساخته شده واین بیان را می‌فرمایند خارج از محدوده است درصورتی که از بنچاق زمین حریم بلوار شده است ونیاز به مشاوره جهت وکیل دارم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-02-17 00:31

   درود
   متوجه نشدم که بالاخره ملک شما داخل محدوده هست یا حریم.در این باره تحقیق کنید از قسمت شهرسازی و طرح تفصیلی شهرداری و در صورت لزوم تامین دلیل با جلب نظر کارشناس ذیصلاح در امور شهری و شهرسازی.

   پاسخ
   • محمدی
    2024-01-26 10:17

    سلام
    کارخانه خریداری نموده ام از طریق مزایده از دادگستری و برای بناهای ان از جهاد قدمت بنا وعدم تغییر کاربری را اخذنموده ام ملک در حریم شهرداری میباشد وچون هیچ گونه سابقه ای بابت ساخت وساز انجام شده در دسترس نیست شهرداری اعلام میکند که باید عوارض ساخت وساز وپذیرش را به قیمت روز پرداخت نماییدولی خودشان هم دودل هستن که ایا این مبلغ به این ساخت وسازها که ۳۵ ستل قبل انجام شده تعلق میگیرد یا خیر لطفا اگر امکانش هست من راراهنمایی بفدمایید
    سپاسگذارم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2024-04-12 11:51

     درود بر شما
     دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع پاسخ بدهم.
     تا قبل از تصویب تغییر کاربری، دریافت عوارض به این عنوان صحیح نیست. قیمتا زمان تصویب تغییر کاربری ملاک است.

     پاسخ
 • a radnia
  2023-12-12 11:52

  با سلام.املاکی ازقبیل فرودگاه که خارج محدوده شهری می باشند.با توجه به قانون در آمد های پایدار مشمول پرداخت عوارض سالیانه،یا عوارض کسب و پیشه می شوند یا خیر؟اگر جواب مثبت می باشد با استناد به چه قانونی ،با تشکر فراوان

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-12-15 00:11

   درود
   طبق ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب یک تیر ماه 1401 : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.