روستاهای واقع در حریم شهر تابع ضوابط شهری هستند یا مقررات طرح هادی؟

متولی حریم شهرمتولی

روستاهای واقع در حریم شهر مشمول طرح های شهری هستند یا طرح هادی روستا؟ در این باره نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که در زیر درج می گردد.

گفتنی است تداخل حریم شهرها با روستاها مشکلاتی را ایجاد نموده است که به نظر می رسد در موقع تعیین محدوده شهرها و نیز روستاها بایستی محدوده ها به نحوی تعیین گردد که تداخلات ناشی از حریم ها برای مالکین دردسرساز نگردد.

نظریه مشورتی شماره 1443/98/7 مورخ 6/11/1398

اﺳﺘﻌﻼم:

آﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎي ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده 3  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪود و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮك و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1384 در راي ﺷﻤﺎره 176 ﻣﻮرخ 1396/3/2 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻮات ﮐﺮدن اراﺿﯽ، آﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺿﯽ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب 1366 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 2 و 3 ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮك و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1384 و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺿﯽ ﻣﻮات و اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب 1365 در ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻃﺮح ﻫﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮك و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1384 از ﺷﻤﻮل اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮات در اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺄت ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮي در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺿﯽ ﻣﻮات اﺳﺖ.

این مطلب با موضوع روستاهای واقع در حریم شهر تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.