رای دیوان در مورد تخلفات اداری با وکالت وکیل دادگستری

طرح دعوی علیه شهرداری

رای دیوان در مورد تخلفات اداری بیانگر رویه دیوان عدالت اداری در خصوص دلایل نقض آراء هیت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

از طرفی در پرونده زیر در مرحله بدوی، رای به ضرر موکل صادر شده است که خوشبختانه به واسطه تنظیم متن لایحه دفاعیه موثر و البته دقت قضات شعبه 30 تجدیدنظر دیوان در نهایت شعبه اخیر رای اخراج را به نفع موکل نقض و مجازات خفیف تری تعیین نموده است.

دادنامه ها به قرار زیر می باشند:

رای دیوان در مورد تخلفات اداری (دادنامه بدوی)

شماره دادنامه : 79658

مرجع رسیدگی : شعبه 35 دیوان عدالت اداری

شاكي : آقای … با وکالت آقای مسعود فريدني

طرف شکایت : هیات تجديد نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

خواسته : نقض رای شماره …-99 / 9 / 24

گردشکار : بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 35 دیوان عدالت اداری به دادرسي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه گردد شاكي دادخواستي بطرفيت اداره طرف شکایت به خواسته فوق الذكر به دیوان عدالت اداري تقديم و اجمالأاعلام کرده که : هیئت رسیدگی کننده به تخلفات با نقض قوانين و مقررات قانونی و عدم توجه به دلایل و مستندات شاکی حقوق قانونی وی را تضييع کرده است . فلذا تقاضای نقض رای صادره را از دیوان بشرح موارد مطروحه در دادخواست تقدیمی خواستار است و طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لايحه دفاعیه که تحت شماره 6981 مورخ 99/12/24 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده : هيئت بر اساس موازین و مستندات قانونی رای صادر کرده است و از مقررات قانونی و آيين نامه های مربوطه تخطی نکرده فلذا تقاضای رد دادخواست را خواستار است . لذا این شعبه با استعانت از خداوند متعال و با توجه به دلایل و مستندات ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

« رأي ديوان »

بررسی محتویات پرونده تخلفاتی حکایت از آن دارد که شاکی در راستای بند های 2 و 10 و 25 و 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت تعقيب واقع گردیده است فلذا با امعان نظر به اینکه رسیدگی در دیوان شکلی بوده و پس از نقض رای اولیه از ناحیه این شعبه نسبت به شاکی ابلاغ اتهام گردیده و نامبرده به دلالت اوراق 18 الى 20 دفاعیات خود را مطرح کرده و دفاعیات اعلامی نیز در جلسه مورخه 99/9/24 مورد استماع هينت رسیدگی کننده واقع شده و از طرفی گزارش گروه اعزامی اوراق 70 الى 71 به شعبه … حکایت از ارتکاب تخلف از ناحيه شاکی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی نیز مبانی حقوقی روشنی بر نقض رای اصداری ملحوظ نبوده و فلذا نظر به موارد فوق الاشعار اعتراض شاکی وارد نمی باشد زیرا نتیجتا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایراد موثری از حيث ماهوی با شکلی وارد نیست و استدلال رای هیات تخلفات و نیز مستندات آن صحیح می باشد و از سوی شاکی نیز دلیل موجهی که حاکی از تخلف از قوانین و مقررات توسط خوانده در صدور رای معترض عنه باشد ابراز نشده است لذا شکایت شاکی را غير وارد تشخيص و ضمن ابرام دادنامه مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید . رأی صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شب تجديد نظر دیوان عدالت اداری میباشد .

پس از تجدیدنظرخواهی ، دادنامه زیر صادر شده است:

رای دیوان در مورد تخلفات اداری (دادنامه تجدیدنظر)

شماره دادنامه : 984136

مرجع رسیدگی : شعبه 30 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه : آقای … فرزند … با وکالت آقای مسعود فريدنی

تجدید نظر خوانده : سازمان تامین اجتماعي ( دفتر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامين اجتماعی )

موضوع خواسته : اعتراض به دادنامه شماره 79658 مورخ 1400/1/17 صادره از شعبه 35 بدوي دیوان عدالت اداري

گردشکار : شاکی اولیه دادخواستی به طرفیت مشتكي عنه به خواسته : نقض رأی 358 – 99/9/24 تقديم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ارسال که به شرح لايحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسي دلايل طرفين طي دادنامه معترض عنه رأی به رد شکایت صادر و پس از ابلاغ راي ديوان تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدید نظر خواهي نسبت به رای صادره را مي نمايد و دادخواست تجدید نظر خواد توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع مي شود و پس از ثبت به كلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتي با رعايت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آئين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حاکم بر رسیدگی شعب تجديد نظر دیوان به دعوي رسيدگي و اينك هيات شب با بررسي جميع اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و بشرح أتي مبادرت به انشاء راي مي نمايد .

رای شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه با 28 سال سابقه صرفا دارای یک فقره محکومیت اداری ( توبیخ کتبی با درج در پرونده ) بوده لذا هيأت تخلفات در تعيين مجازات مطابق ماده 21 آئين نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری می بایست با لحاظ سوابق نامبرده ، مجازات تعیین می نمود که این موضوع مورد نحاظ قرار نگرفته و در رسیدگی مجدد عليرغم نظر دیوان عدالت اداری ( رأی شماره 1505 – 99/6/5 ) بر شدید بودن مجازات ، مجدد مجازات اخراج مورد حکم قرار گرفته که با توجه به مراتب مذكور رأی هيأت تجديدنظر و رأی شعبه بدوی را در خور نقض دانسته و با عنایت به نظر کارشناس لحاظ میزان سوابق خدمتی مستندا به مواد 63 و 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه و رأی هیأت تجدیدنظر نقض و با توجه به اینکه اصل تخلف مستخدم محرز بوده ، نامبرده را به استناد بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی با تقليل دو گروه محکوم می نماید . رای صادره قطعی است.

این مطلب با عنوان رای دیوان در مورد تخلفات اداری تنظیم گردیده است.

بیشتر بدانید : نمونه لایحه دفاعیه تخلفات اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.