حکم به پرداخت قیمت روز ملک (نمونه دادنامه)

حکم به پرداخت قیمت روز ملک

حکم به پرداخت قیمت روز ملک در جایی که مورد معامله، مستحق للغیر درآمده است به استناد رای وحدت رویه شماره 811  که به موجب آن، قیمت روز مبیع اعم از اموال منقول، زمین ، آپارتمان و… به نرخ روز توسط کارشناس محاسبه می گردد، موضوع این مطلب می باشد.

در شرایط فعلی که تورم و افزایش قیمت کالاها و خصوصاً املاک سرسام آور است، طرح دادخواست به خواسته استرداد قیمت روز مورد معامله نسبت به مطالبه ثمن به نرخ روز، مطمئناً به نحو موثرتری منافع خواهان را تامین می نماید.

با بیان این مقدمه، نمونه دادنامه ای مبنی بر حکم به پرداخت قیمت روز ملک به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع درج می گردد.

نمونه رای دایر بر حکم به پرداخت قیمت روز ملک

پرونده کلاسه 140236920001971151 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ازنا

شماره دادنامه: 140236390005900990

تاریخ تنظیم: 1402.12.24

خواهان: آقای —- فرزند —- با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبد المحمد به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، روبروی خیابان استاد نجات اللهی ( ویلا ) ابتدای کوچه براتی پلاک 16 طبقه 6 واحد 11

خوانده: آقای —- فرزند — به نشانی استان لرستان – شهرستان ازنا – ازنا – کوی —

خواسته ها:

1-استرداد ثمن معامله

2- اعلام بطلان معامله

3- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای …. با وکالت آقای مسعود فریدنی به طرفیت آقای …. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان قرارداد مورخ 1391.10.18 به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع به استرداد ثمن معامله به نرخ روز و پرداخت خسارات دادرسی بدین شرح که خلاصه اظهارات وکیل خواهان این است که خوانده مطابق قرارداد استنادی ملکی را به خواهان فروخته است لکن کاشف به عمل آمده است که فاقد مالکیت در ملک موضوع قرارداد است و نهایتاً تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است نظر به مراتب فوق موضوع به کارشناسی ارجاع و گزارش کارشناسی به شماره 1402.7747 و گزارش تکمیلی آن به شماره 1402.3619 که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است با بررسی سوابق رسمی حاکی از صحت اظهارات خواهان و برآورد ارزش روز ملک به مبلغ …. میلیون تومان میباشد و در مقابل خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به مفهوم عرفی جبران خسارات کامل و مستندات ارائه شده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 225 348 365، 390 391 و 1258 قانون مدنی و مواد 194 198 257 502 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بر اعلام بطلان قرارداد استنادی و محکومیت خوانده به پرداخت … میلیون تومان و پرداخت مبلغ… میلیون تومان به عنوان حق الوکاله و پرداخت سایر خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد.

ضمنا خواهان و وکیل وی به ترتیب مکلف پرداخت کسری هزینه دادرسی و کسری تمبر مالیاتی مطابق تعرفه قانونی می باشند رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان است.

علی مهکی

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ازنا

این مطلب در تاریخ هفتم فرودین 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه دادنامه مبنی بر حکم به پرداخت قیمت روز ملک به جهت مستحق للغیر برآمدن مبیع تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.