جریمه ساخت و ساز غیر مجاز و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن

رای اجرت المثل ایام تصرف

جریمه ساخت و ساز غیر مجاز و شرایط تبدیل جریمه به تخریب: جریمه ساخت و ساز غیر مجاز مقرر در ماده صد قانون شهرداری در شرایطی ممکن است از سوی محکوم علیه تادیه نگردد.در این فرض تکلیف چیست ؟

در این باره از اداره حقوقی استعلام شده است که آیا وصول مبالغ جریمه کمیسیون ماده 100 در اجرای آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ میسر است یا خیر؟

عین استعلام انجام گرفته و جوابیه اداره مذکور در زیر درج می گردد:

جریمه ساخت و ساز غیر مجاز و تکالیف محکوم علیه

نظریه شماره 7/98/1831مورخ 1399/2/28

اﺳﺘﻌﻼم:

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، ﺗﺨﻠﻔﺎت را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ارﺳﺎل و رأي ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد،اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺑﻼغ و اﺧﻄﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداري را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد و اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻠﮏ و ﯾﺎ اﻋﺎده ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده 182 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮاء و ﻃﺮز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1387/11/6 ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب 1344 و ﻣﻮاد 13-8 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب 1347 و ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ آن و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اداره ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯿﺖ رأي ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم دارد؛ آﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص آراي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده 182 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

اوﻻً، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﺻﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ در اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺆال ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 2 و 3 ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ رأي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ، ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رأي ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

این مطلب با موضوع جریمه ساخت و ساز غیر مجاز و شرایط تبدیل جریمه به تخریب تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.