تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل و مساله صلاحیت

وکیل شهرداری

تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل در فرضی که اصولاً دعوی تقابل در صلاحیت شورای حل اختلاف است،چیست؟

آیا دادگاه در جایی که خود را در دعوای اصلی ذی صلاح می داند و از طرفی دعوای تقابل را در صلاحیت شورای حل اختلاف ،بایستی مبادرت به رد دعوی نماید یا صدور قرار عدم صلاحیت و یا رسیدگی توامان به هر دو دعوی اصلی و تقابل؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل

نظریه مشورتی شماره 1833/98/7 مورخ 20/11/1398

اﺳﺘﻌﻼم:

دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮي در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد دﻋﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺛﻤﻦ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 150 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻋﻮاي ﺗﻘﺎﺑﻞ 150 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮي در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ، آﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 141 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 و ﻣﺎده 21 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻮب 1394 و ﻣﺎده 27 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو دﻋﻮا در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

در ﻓﺮﺿﯽ ﺳﻮال ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي «اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو» در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﻔﺮوض آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮاي ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮاي ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن از ﻣﻮارد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ دﻋﻮاي اﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ ﺗﻮأﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو دﻋﻮا در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.

این مطلب با عنوان تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل تنظیم گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست