تملک املاک واقع در طرح هادی روستا و آیین مطالبه بهای آنها

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

املاک واقع در طرح هادی روستا در فرض قرار گرفتن در طرح های دولتی چه وضعیتی دارند؟آیا مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1358 به ویژه در مورد مطالبه بهای ملک و فرآیند آن در فرض تملک اراضی و یا ابنیه مورد نظر توسط دهیاری یا هر نهاد یا اداره دیگر در خصوص آنها اجرا می گردد یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 1235/98/7 مورخ 6/11/1398در مورد املاک واقع در طرح هادی روستا

اﺳﺘﻌﻼم:

اﻟﻒ – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎدي در روﺳﺘﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد، آﯾﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﻤﻮل ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1358 ﺷﻮد؟ ﺑﺮﻓﺮض ﺷﻤﻮل، آﯾﺎ اﺟﺮاي ﻗﻬﺮي ﻃﺮح ﻫﺎدي ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻣﮑﺎن دارد ؟

ب- در ﺻﻮرت وﻗﻮع اراﺿﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎدي، آﯾﺎ دﻋﻮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ؟

ج-دﻋﻮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻃﺮح ﺷﻮد ﯾﺎ دﻫﯿﺎري روﺳﺘﺎ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

اﻟﻒ- ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮف اﻋﻼم ﻃﺮح ﻫﺎدي ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب1358 ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي

اﺟﺮاﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮرد ﻃﺮح را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد، اﺟﺮا ﮐﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در روﺳﺘﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ب- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎدي، ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد، دﻋﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﻋﺎدﻟﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.

ج- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪ «ب» ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮح دﻋﻮي ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذيرﺑﻂ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

این مطلب در خصوص تملک املاک واقع در طرح هادی روستا و آیین مطالبه بهای آنها تدوین گردیده است.

8 دیدگاه. Leave new

 • عصمتی
  2022-05-11 12:59

  من یک مجتمع ساختمانی دارم در سال 52 ساخته شده چطور میشود طبق ادعای شهرداری در سال 77 طرح هادی فضای سبز بگذارند .تمام مطالبی که گفتید مربوط به روستاست نه ملکی در وسط شهر چطور میشود رفع این ظلم را کرد

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-05-12 10:08

   درود
   چاره کار در طرح دعوی ابطال طرح فضای سبز در مورد ملک شماست.رویه شعب دیوان در این باره همسان نیست.ولی با بررسی دقیق موضوع و سوابق ملک می توان بهتر نتیجه گرفت.

   پاسخ
 • علیرضا دشتستانی
  2024-01-04 14:26

  من یک باغی دارم که یکسال اخیر بهم گفتند داخل طرح هادی است اگر این طرح اجرا شود تقریبا، ۲۰ اصله درخت خراب می‌شود در صورتی که دو طرف شمال و جنوب باغ بنده کوچه است این چه برنامه ای است که ملک مردم را با قلدری جزء طرح میآورند؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-01-06 00:12

   درود
   در تصویب طرح ها و تغییر کاربری ها بایستی ضوابط فنی و قانونی لحاظ شود در غیر این صورت می توان دعوی ابطال تغییر کاربری یا طرح مورد نظر را مطرح نمود که از دعاوی مشکل می باشد چون نیاز به ادله قوی دارد.اگر ملک شما در طرح معبر قرار گرفته و از نظر فنی نیازی به چنین معبری با وجود معابر موجود نباشد، می توان به ابطال این طرح امیدوار بود.

   پاسخ
 • حسن سنین پور
  2024-01-25 13:45

  سلام وقت بخیر زمین بنده در روستا بر خیابان اصلی واقع شده عقب نشینی هم انجام شده و اقدام به دیوار کشی دور زمین کردیم دو طرف زمین ما کوچه هست که یک سمت آن از بستگان هست زمین دارای سند ثبتی هست و کاربری باغ دارد اخیرا بخشدار ادعا کردن که زمین شامل طرح هادی هست همچین چیزی امکان دارد بدون اطلاع ما زمین ما تو طرح واقع بشه و کلی از زمین که بابتش پول پرداخت شده بره تو طرح هادی؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 11:41

   درود بر شما
   دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع پاسخ بدهم.
   در طرح های و طرح های شهری، الزامی به کسب رضایت مالک نیست.
   در صورت اجرای طرح، بایستی جبران خسارت نمایند.
   اگر مدعی غیر فنی و خلاف قانون بودن طرح هستید باید دعوی ابطال آن را مطرح نمایید معمولاً نتیجه گیری در این دعوی بسیار مشکل و احتمالی است.

   پاسخ
 • محمد شهری
  2024-05-14 23:42

  با سلام
  ملکی داریم که طرح آن فضای سبز است و توسط شهرداری اجرا هم شده است بدون طی تشریفات قانونی ما در دادگاه عمومی شکایت کردیم کارشناس یک نفره قیمت گذاری کرده، شهرداری اعتراض کرده و الان هیات سه نفره میگه چون طرح اینجا فضای سبزه و قبل از اینکه شما بخرید هم طرح اینجا فضای سبز بوده کارشناسی ما مبنای فضای سبز خواهد داشت در صورتی که تمام کوچه مسکونی هست ولی این طرح و کاربری رو خود شهرداری گذاشته و اجرا هم کرده. ما میگیم بدون تاثیر طرح قیمت بگذارید قبول نمیکنن

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-05-28 21:10

   سلام
   کاربری ملک شما قبل از فضای سبز، مسکونی نبوده که به شما قیمت مسکونی بدهند با این حال در اقل شرایط باید بر اساس اینکه به این ملک، در حد تراکم پایه، اجازه ساخت مسکونی می دهند، قیمت گذاری نمایند.
   منتها شما به موقعیت ملک با توجه به کاربری غالب مجاورین استناد نمایید شاید موثر افتاد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.