تعطیلی محل کسب و منظور از تعطیلی و تفاوت آن با پلمپ

تعطیلی محل کسب به جهت تغییر کاربری و استفاده تجاری از ملک دارای کاربری مسکونی؛ یکی از تخلفات شایع ساختمانی است که منتهی به تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 100 می گردد.

اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص اینکه ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ محل ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت چیست،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه شماره 7/98/1892 مورخ 1398/12/19

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت داﺋﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از اﻃﻼع ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ را در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﻣﻄﺮح و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﻠﻤﭗ، اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ، دﯾﻮارﮐﺸﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

جوابیه اداره حقوقی در مورد تعطیلی محل کسب

ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز داﯾﺮ ﺷﺪه و ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﺳﺘﻌﻼم ﻧﺪارد و«ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ»در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ذﯾﻨﻔﻊ در ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

گفتنی است تبصره ی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر داشته است:

شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند.

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

این مطلب در مورد دایره اختیارات شهرداری راجع به تعطیلی محل کسب به استناد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.