تخلیه نخاله ساختمانی در اراضی کشاورزی چه عواقبی دارد؟

تخلیه نخاله ساختمانی در اراضی کشاورزی به درخواست مالک و به وسیله راننده ای که مالکیتی بر زمین ندارد،دارای چه عواقبی است؟

در اینجا چند مساله قابل بحث است؟

الف)آیا تخلیه نخاله ساختمانی در اراضی کشاورزی ،جزو مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هاست؟

ب)در فرض مساله،چه کسی مرتکب جرم تغییر کاربری است؟راننده یا مالک و متصرف زمین؟

ج)فرای بحث جرم انگاری تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی،آیا تخلیه نخاله ساختمانی در اراضی کشاورزی مستوجب ضمانت اجرای دیگری نیز می باشد؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده است که پاسخ آن به سوالات بالا نیز مربوط می گردد.

نظریه مشورتی در مورد نخاله ساختمانی در اراضی کشاورزی

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺷﺨﺺ «اﻟﻒ» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﻌﻪاي از زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي راﻧﻨﺪه ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ اﺟﺎزه داده ﮐﻪ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ وي ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﺟﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در اﯾﻦ ﺟﺮم؟ آﯾﺎ اﻗﺪام راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺪاق ﺟﺮم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي در ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮي دارد؟

 

پاسخ:

-1ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1374 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده 3 اﺻﻼﺣﯽ 1385/8/1اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺮﺗﮑﺐ (ﻣﺒﺎﺷﺮ) ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﻦ اراﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ اراﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮي ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

-2ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1383 «ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ»ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺗﺨﻠﯿﻪ آن در اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدروي ﺗﺨﻠﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 20 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ ده ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ.

گفتنی است طبق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیئت وزیران)، دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی و نیز خاک برداری و خک ریزی از جمله مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها هستند.

ارتباط با وکیل جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شما می توانید جهت انتخاب وکیل در خصوص پرونده های اتهامی با عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.