اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری و شکایتی که شاکی از دلایل ابرازی هسته و هیات های گزینش ادارات و سازمان های دولتی دارد،مورد سوال برخی کاربران بوده است. تجربه وکالت نگارنده در دعاوی دیوان عدالت اداری و امور گزینشی ،بیانگر آن است که متاسفانه در این قبیل پرونده ها( اعتراض به آرای قطعی هیات ها و هسته ها گزینش در دیوان عدالت اداری) حق دفاع و اصل تناظر و اصل شفافیت در دادرسی بسیار نازل تر از سایر دعاوی است. دلیل این امر قانون سختگیرانه گزینش است که مبنای آن بر احتیاط کاری در به خدمت گرفتن اشخاص در ادارات دولتی است. شایان ذکر است منظور از قانون گزینش همان قانون گزینش معلمان مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ است که طبق قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۶ به سایر کارکنان دولت نیز تسری داده شده است.

در ماده 2 قانون مذکور که به باور بنده مهم ترین ماده از حیث برشمردن دلایل عمده رد صلاحیت داوطلبان استخدام یا متقاضیان تبدیل وضعیت از سوی مراجع گزینشی است،آمده است:
ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از‌داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت‌معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخل و خارج، اعزام مأمورین‌ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (‌صلاحیت علمی و توانائی ‌جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:

۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – التزام عملی به احکام اسلام.
۳ – اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.
۴ – عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.
۵ – عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا‌ می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
۶ – عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۷ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.

تبصره ۱ – در خصوص بند ۲ اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرائط ‌خاص خود می‌باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
تبصره ۲ – ایثارگران در گزینش دارای اولویت می‌باشند ودر موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا، ملاکهای تقدم (‌مانند مناطق محروم، فعالیت‌ در نهادهای انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – تشخیص بند ۵ ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیئت عالی گزینش می‌باشد.

شیوه اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی گزینش نسبت به اشخاص مقیم ایران ظرف سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف مهلت شش ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. منظور از رای قطعی گزینش رایی است که از هیات مرکزی گزینش صادر شده است و یا اینکه بواسطه انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی از رای هسته گزینش،رای اخیر قطعیت یافته است. بنابراین چنانچه قبل از انقضای مهلت اعتراض به رای هسته در هیات گزینش و یا در اثنای رسیدگی هیات گزینش،به رای هسته گزینش در دیوان عدالت اداری اعتراض گردد،چنین دعوایی قابل استماع نیست. مستحضر باشید علاوه بر درخواست نقض رای گزینش در ماهیت موضوع،می توان از شعبه رسیدگی کننده به دعوی ،توقف اجرای رای مورد اعتراض را تا زمان رسیدگی دیوان تقاضا نمود. تشخیص قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض با قاضی یا قضات شعبه رسیدگی کننده است. دیوان عدالت اداری در مرحله اول به صورت شکلی رسیدگی می نماید ولی در فرض نقض رای به نفع شاکی و اصرار نابجای هسته یا هیات گزینش بر نظر خود یا عدم اجرای منویات دیوان، شعبه ای از دیوان عدالت اداری که سابقاً به موضوع رسیدگی نموده است این بار در ماهیت موضوع رسیدگی و اظهارنظر می نماید و این رای به واقع رای نهایی محسوب می گردد.

در ادامه برای آشنایی کاربران با آرای دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های گزینش،نمونه رای موفق مبنی بر نقض رای هیات مرکزی گزینش و نیز دادنامه بدوی دیوان که در تایید آن صادر شده است درج می گردد.

شماره دادنامه :9909970900301212 مورخ 1399.5.8

شماره پرونده: 9809980900301879

مرجع رسیدگی :شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظرخواه : خانم … فرزند …. با وکالت آقای مسعود فریدنی

تجدید نظر خوانده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی- هیات مرکزی گزینش

موضوع تجدیدنظر خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره2149625 مورخ 24/8/1400 شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشگار: وکیل تجدید نظر خواه به شرح دادخواست تقدیمی که تحت شماره 2/951/1400 – 16/11/1400 ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن حکم به رد شکایت صادر شده تجدیدنظرخواهی نموده و با توضیحاتی که در دادخواست تجدیدنظر خواهی مرقوم داشته تقاضای رسیدگی نموده و نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را درخواست کرده است.ضمنا لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواننده که تحت شماره 30270 مورخ 8/1/1401 در دفتر این شعبه به ثبت رسیده به همراه پرونده گزینشی تجدیدنظر خواه مورد ملاحظه قرار گرفت. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده با حضور اعضا امضا کننده ذیل تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و پرونده گزینشی و ملاحظه دلائل و مستندات ابرازی ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.

رای شعبه

در خصوص تجدیدنظر خواهی بعمل آمده از دادنامه شماره 2149625 مورخ24/8/1400 شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به رای هیات تجدید نظر خوانده ابلاغی به شماره 174903/ه/م/گ مورخ 16/4/1400 مبنی بر واجد شرائط ندانستن نامبرده جهت تبدیل وضعیت به رسمی ، حکم رد شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت درمندرجات اوراق پرونده گزینشی و با توجه به دفاعیات طرفین پرونده ، صرف نظر از اینکه در نامه مورد شکایت ابلاغی به مستندات قانونی برای عدم پذیرش اعتراض تجدید نظر خواه تصریح و یا اشاره نشده است در حالی که حسب مقررات موجود علت و مستند قانونی باید به اطلاع معترض رسانیده شود.نظر به اینکه حسب اوراق پرونده گزینشی اسناد و دلائل واجد ارزش قضایی و شرعی برای اثبات بند2 ماده2 قانون گزینش و بند 2 ماده3 آئین نامه اجرایی آن قانون ارائه و ابراز نشده است و از طرفی حسب اوراق پرونده مطروحه نامبرده بخاطر رعایت حجاب و عفاف مورد تشویق قرار گرفته و در چندین سال مورد تقدیر قرار گرفته است و چنانچه ضعفهایی نیز داشته باشد با تذکر و با اخذ تعهد قابل جبران می باشد علیهذا تجدید نظرخواهی موجه تشخیص می شود و باستناد ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم ورود شکایت تجدیدنظر خواه و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می شود و مقرر می دارد با لحاظ ماده 63 قانون مذکور موضوع مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.این را قطعی است.

رئیس شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری / محمد کریمی

مستشار شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری /فرشید دهقان

در پایان متذکر می گردد چنانچه جهت اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری به وکیل نیاز دارید،می توانید در ساعات غیراداری با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

16 دیدگاه. Leave new

 • Mahouder ayashi
  2022-11-24 01:15

  باسلام
  جناب آقای فریدنی دیدگاه بنده مثبت است.
  اینجانب چنین جریانی دارم اگر بفرگایید موضوع خدمتان ترساد خواهد نمود تا با وکالت جنابعالی موضوع را پیگیری فرمایید.
  تندرست و پایدار باشید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-25 00:25

   سلام
   اگر قصد گرفتن وکیل دارید.در ساعت مناسب تماس بگیرید تا روند کار را خدمتتان عرض نمایم.

   پاسخ
   • ساعی پور
    2023-03-30 05:36

    سلام جناب فریدنی من برا بار دوم رفتم مصاحبه عمومی فرهنگیان و به دلایلی مثل نداشتن حضور اجتماعی در راهپیمایی مواردی از این دست رد شدم ،شکایت جواب میده یا نه ؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2023-04-04 00:14

     درود
     کار حقوقی که تضمین بردار نیست ولی با ارائه دلایل و مدارکی که بیانگر خلاف چنین موردی است و یا اثبات کننده عدم امکان حضور در چنین اجتماعاتی است می توان دفاعیه خوبی تنظیم نمود.

     پاسخ
 • روح اله
  2023-04-28 12:00

  سلام وقت بخیر
  جناب فریدنی شماره تماس میفرمایین برای مشاوره در خصوص موضوع مشابه تماس بگیرم

  پاسخ
 • بنده خدا
  2023-10-20 15:09

  با سلام لطفا با عنایت به اینکه پرونده فوق را با قبول مرحمت و زحمت و دانش فراوان که در صدر دادنامه نیز اشاره شده است را موفق شده اید لذا تقاضامندم د ادنامه صادره شماره دادنامه :328915 را به صورت کامل منتشر نمایید تا دیگران بهره مند و یاد بگیرند که قانون در دست مردان خردمند مایه سرفرازی و پیروزی است . با تشکر

  پاسخ
 • با سلام
  من در تبدیل وضعیت ایثارگران از گزینش رد شدم دلیل به خاطر اینکه گفتن من برخورد تندی دارم اما من هیچوقت برخوردی بدی با کسی نداشتم آیا میتوان با شکایت به دیوان به نتیجه رسید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-12-24 23:10

   درود
   بستگی به محتویات پرونده گزینش داره که مستند گزینش چی هست بابت احراز برخورد یا رفتار تند شما
   به هر حال مدارک ومستنداتی که خلاف این ادعا رو ثابت می کنه ارائه نمایید.

   پاسخ
 • ابراهیم
  2024-04-03 13:49

  باسلام
  گزینش جهاد تایید شدم و به امور اداری معرفی شدم بعد دوهفته مجددا گزینش نامه عدم صلاحیت زده به امور اداری.موضوع پیگیری کردم گفتن اطلاعات شما رد کرده .ولی هیچ گونه مشکل اطلاعاتی ندارم و اعتراض به تجدید نظر دوم به هیات مرکزی گزینش زدم هنوز جوابش نیومده الان میتونم دیوان شکایت کنم وجای امیدواری هست لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 22:15

   درود بر شما
   دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
   بعد از ابلاغ رای هیات مرکزی گزینش تا سه ماه تاریخ ابلاغ فرصت شکایت در دیوان دارید-اگر دلیل رد شما، گزارش اطلاعات است بسیار بعید میدونم به نتیجه برسید پرونده ای داشتم که موکل به پیگیری اداری مشکل اطلاعات را حل نمود و اداره مربوطه به گزینش نامه زد که از بابت اطلاعات مشکلی ندارد و رای گرفتند.

   پاسخ
   • سلام، اگه به رای گزینش معترض باشیم ، شعبه دیوان عدالت اجازه مطالعه پرونده گزینشی را میده؟

    پاسخ
 • مرداد
  2024-05-20 13:30

  سلام و عرض ادب خدمت شما
  بنده بدلیل ایستادن در برابر تخلفات رئیس با گزارش نویسی کذب اخراج شدم که با رای دیوان اعاده بکار شدم اما بعد از یک ماه گزینش من رو بخاطر عدم التزام به احکام اسلامی اخراج کرد و من شکايت کردم و پرونده به همان شعبه ای که رای به اعاده بکار من داده بود برگشته است آیا دوباره رای به نفع من صادر خواهد شد یا خیر بنده استشهادنامه ای هم از مسجد محل به دادگاه ارائه داده ام

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-05-28 22:07

   سلام
   قانوناً باید بر اساس احراز یا عدم احراز ضوابط عمومی گزینش نظر دهند و ماجرای تنش با رییس اداره را دخالت ندهند. تصمیم گیری با قاضی است بستگی به دلایل ابرازی ادعای عدم التزام به احکام اسلامی دارد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.