استرداد ثمن معامله به نرخ روز طبق رای شماره 733 دیوان عالی کشور

اخراج کارمند پیمانی توسط گزینش

استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض بطلان معامله به لحاظ مستحقق للغیر برآمدن توجهاً به کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم که ممکن است در آمار و شاخص های رسمی اعلام نگردد،جبران کننده تمامی زیان های وارده نیست.

در این باره از اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده که در زیر عین سوال و پاسخ درج می گردد:

نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/2/16

اﺳﺘﻌﻼم:

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﻤﺎن درك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻏﺮاﻣﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآﯾﺪ و در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 1393/7/18 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ«در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل و اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺎت در ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن اﺳﺖ» و در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮاﻣﺎت و ﺷﯿﻮه اﺣﺘﺴﺎب در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت راهﺣﻠﯽ در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻏﺮاﻣﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﺮاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ روز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮي ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﻤﻦ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

این مطلب با موضوع استرداد ثمن معامله به نرخ روز طبق رای 733 دیوان عالی کشور تدوین گردیده است.

20 دیدگاه. Leave new

 • محمد
  2022-07-09 14:10

  سلام میخواستم بدونم معنی این چیه اینکه نوشته استرداد ثمن معامله ( تقاضای استرداد ثمن معامله به نرخ روز ) به مبلغ ۷۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال یعنی چی

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-07-09 23:37

   سلام
   منظور، لحاظ و محاسبه کاهش ارزش ثمن در موقع صدور حکم بر پس دادن مبلغ قرارداد هست.

   پاسخ
 • کریم
  2022-08-14 10:39

  سلام ملکی که رای بطلان معامله دارد ثمن معامله باتوجه به نظر کارشناس که بر اساس ملک معیوب (قلع بنا ونداشتن استحکام بناازسوی ماده صد شهرداری داشته) با شرایط گفته شده قیمت گذاری کند آیا قانونی ومنطقی است(ملک معیوب قیمت روز نداره)معیار باید چطوری محاسبه گرددممنون میشوم پاسخ دهید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-08-19 23:08

   سلام
   با لحاظ مشکلات و معایب مورد نظر، قیمت روز معین می گردد.نحوه قیمت گذاری و ارزیابی و لحاظ مشکلات حقوقی و مهندسی بالا از صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری هست.

   پاسخ
 • علیرضاافشون
  2022-09-05 22:53

  باسلام .بنده ملکی از شخصی خریداری کردم .مقرر گردید که در زمان معین ملک را تحویل دهد .ایشان از تحویل ملک بدلیل اینکه ید قبلی مشکلی در تحویل ملک داشته نمی‌تواند ملک را تحویل دهد .و با شکایت اینجانب به تحویل بیع دادگاه بدلیل اینکه ملک در ید کس دیگری بود عدم استماع زد.در قرارداد فی مابین ذکر شده بود که در صورت داشتن معارض چه شخصی و چه دولتی معامله باطل و فروشنده موظف است ثمن معامله را که زمین بوده را به نرخ روز به خریدار پرداخت نماید .حالا امکان ابطال معامله و پرداخت ثمن معامله به نرخ روز که مورد توافق بوده وجود دارد
  حالا آیا امکان این وجود دارد که

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-06 19:12

   سلام -این موارد مشاوره محسوب میشه چون وقت ما رو میگیره-در صورت صلاحدید در واتساب به شماره 09123978117 پیام دهید و از این صفحه اسکرین شات بفرستید.

   پاسخ
 • اسکندری
  2022-09-29 11:54

  سلام . سال ۹۷ آپارتمان نو سازی خریدم و تحویل گرفتم قرار بود سال ۹۸ سند بزنیم که به دلیل مشکلات شهرداری تا سال ۹۹ پایان کار طول کشید . در سال ۹۹یکی از شرکا به دلیل چک برگشتی سهمش بازداشت شده و الان امکان سند زدن نیست . لطفا راهنمایی فرمایدبنده به چه صورت طرح دعوا می توانم انجام بدم . سپاس

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-30 15:36

   سلام بر شما
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • محسن اوجالان
  2022-11-11 21:40

  سلام ادب
  باشخصی اقدام به معامله جهت خرید زمین نمودیم.
  با رای دادگاه فسخ شد و فروشنده بدون استرداد ثمن‌ دریافتی
  از ما اقدام فروش کرده و قیمت ملک فوق
  چندین برابر شده با وجود اظهارنامه نیز اقدامی نکرد حال باتوجه به فرمایشات جنابعالی ثمن‌ پرداختی مارو از چه زمانی خسارت‌ وارده لحاظ میکنن .؟
  از زمان ارسال اظهارنامه ؟
  یااز زمان فسخ قرارداد؟
  سال ۹۹ معامله کردیم و همون سال فسخ شد .

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-17 18:22

   سلام بر شما.
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • مریم ابراهیمی
  2022-11-14 13:54

  درود بر شما،سال۹۶مبلغ۲۱۰۰۰۰۰۰۰تومان را برای مشارکت در ساخت و ساز به فردی دادم که دو دانگ از زمین کلنگی را شامل میشد ،البته که همان سال قصد خرید یک آپارتمان دو خوابه۱۱۰ متری واقع در همان خیابان را داشتم،اکنون من میتوانم مطالبه یکی از آن واحدهای ساخته شده با همان متراژ ۱۱۰ متر را داشته باشم؟الان هر واحد سه میلیارد فروخته شده.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-17 18:19

   سلام بر شما.
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • زهرا
  2023-01-22 02:44

  سلام. زمینی با ۵ آپارتمان تعویض می‌شود سپس با نوشته ای آن مبایعه نامه کان لم یکن و در همان نوشته ذکر می‌شود وجه نقد دریافت شده است. که هیچگاه وجه نقد پرداخت نشده. دادگاه به نرخ زمان معامله حکم می‌دهد یا نرخ روز؟ توسط کارشناس

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-03-04 23:38

   سلام
   مساله رو مبهم طرح کردین.ولیکن ظاهراً قرارداد، اقاله شده و مشمول بحث پرداخت به قیمت بهای روز نیست.از طرفی در معاوضه انجام شده، ملک با ملک معاوضه شده و پولی رد و بدل نشده و…

   پاسخ
 • ابراهیم
  2023-10-31 21:46

  عالی بود

  پاسخ
 • ابراهیم
  2023-10-31 21:51

  سلام من یه زمینی را سال ۹۸ فروختم ملک ملی بوده چون تو منطقه ما همه ملک ها ملی هستن به قیمت ۵۰ میلیون که از اون مبلغ ۲۳ میلیون را پرداخت کرده الباقی ثمن باقی مانده البته تو مبایعه نامه زمان گذاشته شده بود نتوانست پرداخت کند حق مطالبه مبلغ پرداختی رو ندارد بعد سال ۱۴۰۱ شکایت کرد آیا استرداد ثمن معامعله به نرخ روز تلق میگیرد؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-03-19 20:24

   درود
   دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
   طبق ظاهر سوال، طرف مقابل از ملی بودن ملک مطلع بوده بنابراین فقط میتونه وجوه پرداختی را مسترد کنه

   پاسخ
 • سیاوش
  2024-02-09 11:45

  سلام
  من یک ملک پیش خرید کردم و طبق قرارداد تعهدات خودم و پرداخت مبالغ رو انجام دادم
  سازنده ملک بعد از ۳ سال تاخیر خونه رو بدون سند تحویل داده
  الان متوجه شدم ساختمون بنده کلا تو خلافی ساخته شده و هیچ مهندس ناظری نداشته
  علاوه بر اون اولیه ترین موارد مهندسی مثل بادبند رو انجام نداده
  کلا توی ساخت خیلی سهل انگاری کرده
  یک اظهارنامه مبنی بر اینکه بیاد ساختمون رو مقاوم سازی کنه هم دادم
  الان میتونم دادخواست فسخ معامله به نرخ روز رو داشته باشم؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 12:43

   درود بر شما
   دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع پاسخ بدهم.
   به نظرم خیر
   باید دادخواست الزام به انجام تعهد مطرح نمایید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.