آیا ارائه دلیل جدید بعد از تقدیم دادخواست امکان پذیر است؟

ارائه دلیل جدید بعد از تقدیم دادخواست بدوی و در جلسه رسیدگی که معمولاً با تقدیم مدارک جدید به دادگاه محقق می گردد از نظر قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حاکم بر رسیدگی دعاوی حقوقی دارای چه حکمی است؟

قبلاً باید توجه داشت که طرح ادعای جدید با ارائه دلیل و مدارک جدید متفات است به این توضیح که طرح ادعا و خواسته جدید تنها در چارچوب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی میسر است.

اما در مورد ارائه دلیل جدید بعد از تقدیم دادخواست بدوی و در جلسه رسیدگی،بر اساس اصلی اولیه بایستی گفت که خواهان می بایست مطابق ماده 51 همان قانون،مدارک و دلایل را در دادخواست تصریح و به پیوست تقدیم نماید.

در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی می خوانیم:

« خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.»

همین طور در ماده 51 قانون یاد شده آمده است:

« دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند…»

با این همه در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی طی حکمی کلی آمده است:

«در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.»

آیا می توان از قسمت اخیر ماده یاد شده،مجاز بودن ارائه دلیل جدید بعد از ثبت دادخواست و در جلسه رسیدگی را که معمولاً با ارائه مدارک روی می دهد،برداشت نمود؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 876/98/ح-98 مورخ 9/7/1398

اﺳﺘﻌﻼم:

آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اول ﯾﺎ دوم و ﯾﺎ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ، دﻟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ

ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره اي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

نظریه مشورتی در مورد ارائه دلیل جدید بعد از تقدیم دادخواست

ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮاي ﺧﻮد را در دادﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻮﻻً دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ادﻟﻪ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا، ﺧﺎرج از ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 199 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد «در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ، دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد»، در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻋﻢ از ﺑﺪوي ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ، وﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻠﺴﻪاي ﮐﻪ ادﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ادﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎع، دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﺗﻨﺎﻇﺮ وﻗﺖ دادرﺳﯽ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ وﻓﻖ ﻣﺎده 362 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ادﻋﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﺑﺮاز دﻟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ، ادﻋﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.

این مطلب در خصوص ارائه دلیل جدید بعد از تقدیم دادخواست بدوی در جلسه رسیدگی و در مرحله تجدیدنظر توسط مسعود فریدنی(وکیل دعاوی حقوقی و قراردادها) تدوین گردیده است.

27 دیدگاه. Leave new

 • رویا
  2021-02-13 10:12

  درود عااالی 👍

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-02-21 16:46

   درود بر شما
   سپاسگزارم.

   پاسخ
   • سید مصطفی
    2022-05-30 09:57

    سلام ممنون بابت وقتی که می‌گذارید، من در هیئت تشخیص اداره کار با عنایت محق به دریافت حقم شدم ولی خوانده درخواست تجدید نظر داده ولی با اسناد ساختگی و جعلی و بی پایه و اساس که با ارائه اصل آنها اثبات خواهم کرد لذا از شما می‌خواهم بفرمایید میتوانم از وی به دلیل معطل نگهداشتن اجرا و دادگاه از ایشان شکایت کنم ؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
     2022-05-31 22:56

     سلام
     همین که با ارائه دلیل،مدارک ایشان را زیر سوال ببرید،کافی است.به صرف دفاع ایشان ولو اینکه جهت اطاله رسیدگی باشد، نمی توان شکایتی مطرح کرد.

     پاسخ
    • افشین صفری
     2023-04-12 14:33

     خیر ، چه معطل گذاشتنی ، وقت دادگاه تجدیدنظر حق مسلم هر خواهان و خوانده میباشد.

     پاسخ
    • علی را
     2024-03-20 08:20

     سلام وقت بخیر دادگاه بدوی
     در شرح رای اورده است دلایل دادخواست ارائه نشده لکن در ستون منضمات و دلایل وکالت نامه انتقال و صلحنامه بلاعوض و اقرار نامه و گواهی جهت محاکم قضایی بدون ایفای تعهد موجود است سوال این است که باتوجه به این دلیل قرار داد جعاله ایی بوده است که در ان تعهد شده اگر خارج از رویه دادگاه ملک فروخته شود متعهد به تنظیم سند و ملزم به آن می باشد و چنین اسنادی در جلسه دادرسی اولیه ارائه شده اما قاضی به آن توجهی به عنوان دلیل و شرح در دادنامه نکرده ایا مجدد به عنوان دلیل در تجدید نظر به همراه صورتجلسه سازشی ایی که جهت فروش ملک خارج از چهارچوب دادگاه بوده تا بیانگر ایفای تعهد قرار داد جعاله و وکالت تام فروش و صلح بلاعوض است به عنوان ادله ی جدید و متمم آن ارائه شود امکان پذیرش توسط قضات تجدید نظر و مستشاران وجود دارد؟

     پاسخ
     • مسعود فریدنی
      2024-04-12 16:46

      درود بر شما
      دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
      این موارد، تکرار همان ادله قبلی است منتها در ضمن دادخواست تجدیدنظر و لوایح احتمالی تکمیلی بیان نمایید که دادگاه بدوی به دلایلی ابرازی توجه ننموده است.بله مجدداً مدارک را ضمیمه و یک به یک ضمن دادخواست و لوایح به آنها استناد نمایید.

 • محمد
  2021-03-23 19:33

  سلام وقت بخیر من چهار سال پیش دادگاه تجدیدنظر ریم نقز شد الان مدارک چدیدی به دست اوردم میتونم باز پروندم را به چریان بندازن

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2021-03-23 20:04

   سلام بر شما
   با فرض احراز شرایط اعاده دادرسی و یا اعتراض موسوم به ماده 477 می توان مجدداً موضوع را پیگیری کرد.حتماً با وکیل دادگستری در این باره مشورت نمایید. مستندات قانونی به ترتیب از قانون آیین دادرسی مدنی( چنانچه پرونده شما حقوقی است) و آیین دادرسی کیفری به قرار زیر است:
   ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

   ۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

   ۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

   ۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

   ۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.

   ۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

   ۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

   ۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

   ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
   تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

   تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

   تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

   پاسخ
 • حمید
  2022-02-09 12:39

  آموزنده و کاربردی

  پاسخ
 • احمد
  2022-02-23 08:01

  واقعا عالی بود استاد

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-02-24 00:31

   درود بر شما
   سپاس

   پاسخ
   • مهین
    2022-09-09 10:35

    سلام برای بنده گزارش کذب به سازمان بازرسی در یکی از شهرستانها دادند هیات تحلفات کارکنان توبیخ درج در پرونده استخدامی زد. بعد دادگاه بنده را بیگناه شناخت و گزارش داده شده کذب بود تبرئه کرد حالا میتونم رای توبیخ درج در پرونده که مبنای اولیه اون گزارش کذب بود اعتراض کنم راهنمایی کتین ممنونم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2022-09-11 22:25

     سلام بر شما
     این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

     پاسخ
 • جمال محمودی
  2022-04-19 18:32

  برای من محکومیت از دیوان قطعی شده …به تازگی مدارک و چند اقرار نامه که علیه من پرونده سازی کردند و چند نفر در سند عادی نوشتن و امضا انگشت زدند که امضا آنها جعل شده و شاهدین در کلانتری منکر شهادت خود شدند ….
  سوال اینجاست آیا می‌شود طبق بند ج قسمت آخر ارائه ادله جدید از ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری..اعاده دادرسی داد؟؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-04-19 23:53

   سلام
   چون موارد بیان شده، ادله جدیدی هستند، از موارد اعاده دادرسی است.حتماً مطرح نمایید.

   پاسخ
 • مجید
  2022-04-25 22:19

  سلام
  در یک ملک ادعای افراز مشاع انجام شد و بعد از کارشناسی مشخص شد شناسنامه و امضا صاحب ملک جعل شده است و به دیوان عالی کشور فرستاده شد دیوان هم رای بر جعل داد و ادعا کنند ملک مشاع محکوم شد
  حال بعد از شش سال همان شخص که محکوم شده است از طریق ثبت اسناد درخواست افراز ملک انجام داده است
  در این مورد اگر دادخواست به دادگاه ارائه شود قاضی چه حکمی خواهد داد
  نامبرده در پرونده قبلی بابت جعل شناسنامه و امضا حکم جلب دارد منتها الان به نماینده خودش وکالت داده است و خود در خارج از ایران زندگی میکند

  پاسخ
 • حسین
  2022-06-03 09:58

  سلام آقای فریدونی از ما حدود 39عدد چادر کوهنوردی توقیف شده در راه همراه با ماشین و فرستادن به دادگاه،می خواستم ببینم چگونه مدرکی از اداره کوهنوردی شهر خودمان ارائه دهیم که قبول کنند برای تیم کوهنوردی بوده آیا قبول میکنند یا خیر ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-06-05 19:00

   سلام
   طی نامه ای با قید مشخصات دقیق اجناس،گواهی و تایید نمایند که وسایل از آن شماست.
   فاکتور خرید کالاها رو ارائه کنید و در صورتی که فاکتورها رو در اختیار ندارید از فروشنده و سایر مطلعین استشهادیه تهیه نمایید.و به شهادت شهود استناد نمایید.

   پاسخ
 • مرتضی
  2022-07-18 19:49

  سلام.دادگاه انحصار ورارثتی برقرار شده.خوانده در جواب قاضی که ایا مستنداتی دارید جواب منفی داده..بلافاصله بعد از اتمام دادگاه یکی از خوانده ها که در دادگاه غایب بوده صلح نامه ای را جهت قراردادن در پرونده به دادگاه میبرد.آیا این کار قانونیست؟اگر نیست راهکارش چیست.با تشکر

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-07-20 23:23

   سلام
   متاسفانه فرصت مشاوره رایگان نیست.مشاوره ها با پرداخت هزینه انجام می شود.

   پاسخ
  • مصیب
   2024-01-24 20:31

   سلام چی شد نتیجه کار دادگاه چه رای داد ؟

   پاسخ
 • شیرین
  2022-09-10 11:54

  سلام و عرض ادب. گزارش کذبی به سازمان بازرسی داده شده بود و سازمان بازرسی به هیات تخلفات معرفی نموده و هیات توبیخ درج در پرونده استخدامی زد. بعدا توی دادسرای کیفری و دادگاه کیفری بیگناهی بنده اثبات و رای منع تعقیب صادر شد. حالا آیا می تونم به رای هیات تخلفات اعتراض کنم ؟، و آیا میتونم بر علیه سازمان بازرسی که گزارش نادرست و بدون بررسی دقیق پرونده داده بوده و فردی که گزارش کذب داده بود و بر علیه بنده جو سازی کرده تا بتونه برای بنده پرونده سازی کنه اعلام شکایت و اعاده حیثیت کنم؟؟ ممنونم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-11 22:54

   سلام بر شما
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • ناهید
  2024-02-09 18:31

  سلام برشما
  پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر بعد دوسال از اجرای احکام ابلاغیه ارائه ادله ومستندات آمده…یعنی چه؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-02-15 23:22

   سلام
   در پرونده ای که مختومه و موضوع آن اجرا شده، صدور چنین ابلاغیه ای معنا ندارد بهتر است حضوراً به مرجع صادر کننده ابلاغیه مراجعه نمایید شاید طرف مقابل به یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا مثل اعاده دادرسی دوباره پرونده را به جریان انداخته است.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.